INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH úDAJOV VO VERNOSTNOM PROGRAME PARTNER

Tento dokument je určený všetkým záujemcom o členstvo a členom vo Vernostnom programe PARTNER (ďalej „Vernostný program“).

Vernostný program je program pripisovania, sledovania a vyhodnocovania bodov za nákupy držiteľov vernostných kariet PARTNER vo verejných lekárňach v skupine PARTNER, uvedených v zozname lekární na konci tohto dokumentu, ktorý umožňuje čerpanie výhod pre držiteľov vernostných kariet PARTNER.

Účasť vo Vernostnom programe a s tým súvisiace poskytnutie osobných údajov je založené len na vašom rozhodnutí a je výlučne dobrovoľné. Rovnako je dobrovoľné aj používanie vernostnej karty pri nakupovaní v lekárňach PARTNER.

I. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom Vernostného programu a osobou zodpovednou za spracúvanie Vašich osobných údajov je spoločnosť:

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
sídlo: Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislav
IČO: 34 142 941
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1300/B

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: dpo@phoenix.sk.

II. Aké osobné údaje spracúvame a prečo?

Pre účely Vernostného programu spracúvame Vaše osobné údaje ako žiadateľa o členstvo a člena Vernostného programu v nasledovnom rozsahu:

a) údaje, ktoré uvediete v prihláške do Vernostného programu,

b) údaje, ktoré sú Vám pridelené, a to najmä číslo vernostnej karty,

c) údaje, ktoré vyplynú z Vášho používania vernostnej karty, najmä typ nakúpeného tovaru, počet vernostných bodov a spôsob ich čerpania,

d) v online účte (resp. pri online registrácii) môžete uviesť aj osobné údaje, ktoré nie sú povinné a nie sú podmienkou pre zapojenie sa do Vernostného programu či pre vydanie karty (doplnkové údaje). Ak nám tieto doplnkové údaje na základe svojho vlastného uváženia poskytnete, umožníte nám tým lepšie porozumieť Vašim potrebám a preferenciám, a tým Vám poskytovať kvalitnejšie služby a zaujímavé ponuky (tzv. profilovanie). Niektoré z týchto doplnkových údajov môžu vypovedať o Vašom zdravotnom stave, a teda môžu byť považované za citlivé osobné údaje. Tieto doplnkové údaje nám poskytujete dobrovoľne a budeme ich spracovávať výlučne na základe Vášho výslovného a dobrovoľne udeleného súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom spracovania Vašej prihlášky do Vernostného programu, vydania Vašej vernostnej karty, evidovania nákupov s použitím vernostnej karty, vyhodnocovania nákupného spotrebiteľského správania (profilovanie), a následného poskytovania zliav a výhod Vám ako držiteľovi Vašej vernostnej karty, pričom niektoré sú určené len pre Vás na základe Vašich predchádzajúcich nákupov.

Keďže pri použití vernostnej karty pri nákupe bude Vami zakúpený tovar zaznamenaný na účet Vašej vernostnej karty, údaj o nákupe lieku, lieku na recept, výživového doplnku, kozmetiky, zdravotníckej pomôcky alebo iného sortimentu z lekárne môže za určitých okolností vypovedať o zdravotnom stave, a môže byť preto považovaný za citlivý osobný údaj; použitím Vašej vernostnej karty pri konkrétnom nákupe súhlasíte so spracovávaním aj takýchto osobných údajov.

Za predpokladu, že nám k tomu udelíte súhlas, Vám ako členovi Vernostného programu a zákazníkovi lekární PARTNER môže Prevádzkovateľ zasielať informácie o ponuke tovarov a služieb lekární PARTNER, o aktuálnych akciách, ako aj Vás osloviť s realizáciou iných aktivít v rámci priameho marketingu a prieskumov lekární v skupine PARTNER (ďalej len „elektronická komunikácia“). S cieľom prinášať výhodné ponuky zákazníkom adresne, môžu byť tieto ponuky vytvárané a zasielané aj na základe údajov (nákupov) vyplývajúcich z používania Vašej vernostnej karty, teda z údajov o Vašich nákupoch a spôsobu využitia bodov pri nákupoch, vrátane prípadných citlivých osobných údajov (údajov o zdraví), z údajov, ktoré ste uviedli pri registrácii, ako aj z údajov nachádzajúcich sa na vašom online účte (tzv. profilovanie). Elektronická komunikácia Vám môže byť zasielaná najmä prostredníctvom elektronickej pošty (formou newslettru), vrátane sms/mms v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, s využitím kontaktných údajov, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté na naše interné administratívne účely subjektom patriacim do našej skupiny PHOENIX (najmä materskej spoločnosti PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG so sídlom v Nemecku). Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín (mimo EÚ) ani nezverejňujeme. Za správnosť údajov poskytnutých nám do Vernostného programu zodpovedá osoba, ktorá údaje poskytla. Vaše osobné údaje budú spracúvané manuálne aj automatizovanými prostriedkami.

III. Na ako právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Právnym základom spracovávania Vašich osobných údajov (i) pre účely Vernostného programu, ako aj pre účely (ii) elektronickej komunikácie je Váš dobrovoľný súhlas žiadateľa ako dotknutej osoby v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Žiadny zo súhlasov nie ste povinný/á poskytnúť. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len ak nám svoj súhlas udelíte a len po dobu, pokým svoj súhlas neodvoláte alebo nezanikne uplynutím doby jeho platnosti. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je ani zmluvnou ani zákonnou požiadavkou, bez ich poskytnutia Vás však nevieme zaregistrovať ako člena Vernostného programu a poskytovať Vám výhody a benefity vyplývajúce z členstva vo Vernostnom programe len členov. Vaše súhlasy môžete kedykoľvek odvolať.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre vnútorné administratívne účely v rámci našej skupiny PHOENIX je náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov pre účely vnútorných administratívnych účelov skupiny v zmysle bodu 48 recitálu GDPR.

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Námietku môžete zaslať písomne na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu zrusit.vernost@PARTNER.sk.

IV. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme pre účely Vašej účasti vo Vernostnom programe spracúvať po dobu udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, najviac po dobu trvania Vášho členstva vo Vernostnom programe. Členstvo zanikne automaticky, ak ste svoju vernostnú kartu nepoužili viac ako 3 roky od jej posledného použitia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu zrusit.vernost@PARTNER.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním. Odvolaním Vášho súhlasu zanikne Vaše členstvo vo Vernostnom programe.

Ak ste vyplnili a odoslali online prihlášku v rámci registrácie online a neklikli ste na odkaz uvedený v aktivačnom e-maili do 14 dní odo dňa doručenia aktivačného e-mailu, Vaše údaje uvedené v registrácii online budú po uplynutí lehoty 14 dní vymazané. Pokiaľ ste klikli na odkaz v aktivačnom e-maili, e-mailom obdržíte Vašu virtuálnu vernostnú kartu a Vaša registrácia je úspešne ukončená. Ak nám súhlas udelíte pre elektronickú komunikáciu, kontaktné osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme za týmto účelom spracovávať taktiež po dobu udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, najviac po dobu trvania Vášho členstva vo Vernostnom programe. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu zrusit.vernost@PARTNER.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov pre účely priameho marketingu neznamená automaticky odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely Vernostného programu, teda nezanikne Vaše členstvo vo Vernostnom programe.

Za odvolanie Vášho súhlasu s elektronickou komunikáciou budeme považovať aj Vaše odhlásenie sa z odberu reklamných ponúk, ktoré Vám bude umožnené v každej elektronickej komunikácii.

Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov a tým aj Vaše členstvo vo Vernostnom programe automaticky zanikne, ak nevyužijete svoju vernostnú kartu po dobu viac ako 3 po sebe idúcich rokov od posledného použitia alebo od jej vydania alebo aktivácie, ak nebola použitá.

Po zániku alebo odvolaní Vášho súhlasu vymažeme všetky údaje aj z Vášho online účtu.

Pre vnútorné administratívne účely v rámci našej skupiny Phoenix môže spracúvať Vaše osobné údaje najdlhšie po dobu 3 rokov od ukončenia kalendárneho roka, v ktorom skončilo Vaše členstvo vo Vernostnom programe.

V. Kto ďalší spracúva Vaše osobné údaje?

Osobné údaje môžu byť pre účely účasti vo Vernostnom programe, priameho marketingu alebo vnútorných administratívnych účelov spracúvané aj za pomoci našich sprostredkovateľov, teda osôb, ktoré nám pomáhajú pri správe Vernostného programu, alebo vykonávajú pre nás iné činnosti a pre účely ich riadneho poskytovania spracúvajú osobné údaje v našom mene ako prevádzkovateľa.

Týmito sprostredkovateľmi sú najmä lekárne skupiny PARTNER zapojené do Vernostného programu (ich zoznam nájdete na konci tohto dokumentu).

Ďalšími sprostredkovateľmi, s ktorými prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spolupracuje, sú aj poskytovatelia IT služieb (podľa zoznamu na konci tohto dokumentu).

Osobné údaje môžu byť na interné administratívne účely poskytnuté osobám patriacim do skupiny PHOENIX (najmä materskej spoločnosti PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG so sídlom v Nemecku).

VI. Aké sú Vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) podľa GDPR máte právo

(i) udelený súhlas kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním;

(ii) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (vrátane potvrdenia,

(iii) i sú alebo nie sú údaje spracúvané, a pod.);

(iv) na opravu svojich nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; k realizácii tohto práva môžete využiť Váš online účet, kde si môžete sami svoje osobné údaje priamo aktualizovať

(v) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracúvané nezákonne);

(vi) na prenosnosť osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi;

(vii) namietať podľa čl. 21 GDPR voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa poučenia uvedeného vyššie;

(viii) na vymazanie osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a ďalších prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

Svoje práva si môžete u nás uplatniť

a) na e-mailovej adrese zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: dpo@phoenix.sk

b) písomne na adrese nášho sídla uvedenú vyššie.

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/

alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

VII. Záverečné ustanovenia

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov si vyhradzujeme právo aktualizovať, najmä ak sa zmenia právne predpisy alebo podmienky spracúvania osobných údajov, o čom Vás budeme vopred vhodnou formou informovať. Aktuálnu verziu informácie o spracovávaní údajov nájdete vždy v každej lekárni skupiny PARTNER (zoznam lekární nižšie) alebo na stránke www.vernostnyprogram.PARTNER.sk.

Táto informácia vstúpila do platnosti 25.5.2018

Aktualizované ku dňu: 1.3.2022

ZOZNAM LEKÁRNÍ PARTNER

V našom mene ako sprostredkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje pre účely Vášho členstva vo Vernostnom programe tieto lekárne v rámci skupiny „PARTNER Váš rodinný lekárnik“:

Lekáreň SCORPIO, Školská 500/12,Rozhanovce,IČO:31689108
Lekáreň PRVÁ SENECKÁ, Lichnerova 84,Senec,IČO:34002154
Lekáreň VEĽKÝ BIEL, Poľovnícka 14,Veľký Biel,IČO:34002154
Lekáreň Flos Tilia, Spádová 1143,Sereď,IČO:34110275
Lekáreň APIA, Nám. osloboditeľov 18,Liptovský Mikuláš,IČO:00622826
Lekáreň na Rúbanisku,Rúbanisko II.77,Lučenec,IČO:00627208
Lekáreň VALERIANA,SNP 22,Žarnovica,IČO:31618464
Lekáreň CÍFER,Pavetitšova 37,Cífer,IČO:36219193
Lekáreň Podháj,J. Goliána 38,Martin,IČO:36376281
Lekáreň Kružlov,OZS,Kružlov,IČO:31301479
Lekáreň VIVA,Mierová 94,Stará Ľubovňa,IČO:31986633
Lekáreň PRI STANICI,Opletalova 12,Bratislava 4,IČO:31758096
Lekáreň VIOLA,Rabčická 329,Rabča,IČO:00623024
Lekáreň ALIA BM,Budovateľská 32,Šaľa,IČO:34121544
Lekáreň Vitalita,Líščie údolie 57,Bratislava 4,IČO:31395112
Lekáreň MAGNÓLIA,Trojičné námestie 6,Bratislava 2,IČO:35735341
Lekáreň Makovica,Pod 100 lipami,Zborov,IČO:33967750
Lekáreň VERBENA,Krátka 1,Lozorno,IČO:31148786
Lekáreň KLOKNER,Hodská 385,Galanta,IČO:31825630
Lekáreň LINČIANSKA,Limbova 7,Trnava,IČO:36219193
Lekáreň BETULA,Letná 11/45,Košice,IČO:36178080
Lekáreň U Zlatého hada,Župná 54,Zlaté Moravce,IČO:36535966
Lekáreň ZDRAVIE,Námestie Sv.Floriána 1002,Varín,IČO:36391654
Lekáreň U ZLATÉHO ORLA,Školská 673/39,Veľká Lomnica,IČO:36465623
Lekáreň Cyprián,SNP 151,Spišská Stará Ves,IČO:34628151
Lekáreň Gala,ObZS,Holice na Ostrove,IČO:37493248
Lekáreň LIPA,Duklianska 58/65,Giraltovce,IČO:36500704
Lekáreň SVÄTÉHO JAKUBA,Gorkého 4,Michalovce,IČO:41580044
Lekáreň KARLOVKA,Nám.Sv.Františka 6,Bratislava 4,IČO:35909218
LEKÁREŇ PRI RADNICI spol.s r.o.,Istrijská 8/d,Bratislava 4,IČO:35939338
Lekáreň SALVATOR,Lichnerova 24,Senec,IČO:36344214
Lekáreň Alfa, s.r.o,Prakovce 21,Prakovce,IČO:36593290
Lekáreň FICARIA,Hlavná 717/174,Kráľovský Chlmec,IČO:36597139
Lekáreň KVAPKA ZDRAVIA,Nemocničná 2420/10,Kráľovský Chlmec,IČO:36598381
Lekáreň NA NÁMESTÍ,Letná 65/58,Spišská Nová Ves,IČO:36599077
Lekáreň PHARMACOPOLA,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice ,IČO:36054127
Lekáreň MEDCENTRUM MEDIKA, s.r.o.,J. Milca 33,Žilina,IČO:36350214
Lekáreň Laudanum,M.R.Štefánika 7,Šurany,IČO:35951028
LEKÁREŇ V KLINCI, FARMACIA PLUS spol. s r.o.,Hviezdoslavovo námestie 213,Námestovo,IČO:36432687
Lekáreň TILIA pharm,SNP 1,Šurany,IČO:35976683
Lekáreň Zlaté Klasy,Poštová 550,Zlaté Klasy,IČO:36283151
Lekáreň Štvrtok pobočka,Hlavná 4/12,Štvrtok na Ostrove,IČO:36283151
Lekáreň HELIOS,Dolná 3,Banská Štiavnica,IČO:36647659
Lekáreň CENTRUM,Ľudovíta Štúra 2,Topoľčany,IČO:35975521
Lekáreň Prof.ThDr.Hlaváča Štefana,Kubranská 136/98,Trenčín,IČO:36337846
Lekáreň MEDIC,Obchodná 20/75,Sečovce,IČO:36599051
Lekáreň MONIKA,Hollého 2/A,Pezinok,IČO:36052183
Lekáreň PLATAN,Rovinka 209,Rovinka,IČO:35927623
Lekáreň SYNKA, s.r.o.,Sv. Martina 1360/67,Terchová,IČO:36676624
Lekáreň SYNKA pobočka,Belá 779,Belá,IČO:36676624
Lekáreň REGIA,Železničná 172/13,Lučenec,IČO:36645206
Lekáreň SPERANSA,sv. Pavla 28/A,Chminianska Nová Ves,IČO:36494518
Lekáreň Vinbarg s.r.o.,J. Grešáka 10,Bardejov,IČO:36611344
Lekáreň U ŠKORPIÓNA,Bernolákova 24,Zlaté Moravce,IČO:35928484
RODINNÁ LEKÁREŇ,Čsl. armády 3724,Trebišov,IČO:36598046
Lekáreň Orfeus,Toplianska 15/3,Raslavice,IČO:36676179
Lekáreň M,Školská 1,Bánov,IČO:36363120
Lekáreň NA JUHU,Javorova 25,Piešťany,IČO:36662437
Lekáreň Na Rákócziho ulici,Rákócziho 3125,Komárno,IČO:36673269
Lekáreň NÁDEJ,Sládkovičova 300,Snina,IČO:36693847
Lekáreň Park,Winterova 6,Piešťany,IČO:34101331
Lekáreň SANAMUS,Nám. osloboditeľov 1034/68,Michalovce,IČO:36732141
Lekáreň FORTUNA,Špitálska 1264/23,Michalovce,IČO:36717762
Lekáreň LÚČ,1. mája 22,Humenné,IČO:36363511
Lekáreň ADONAI,Smetanova 773/2,Košice,IČO:36660728
Lekáreň CALENDULA, s.r.o.,Palárikova 2845/26a,Čadca,IČO:36754820
Lekáreň CALENDULA, s.r.o. pobočka,Zborov nad Bystricou 224,Zborov nad Bystricou,IČO:36754820
Lekáreň AMBROSIA,Športová 583,Gabčíkovo,IČO:36833801
Lekáreň ART,Čajakova 1192/2,Košice,IČO:43791760
LEKÁREŇ HARMÓNIA,Záhradná 3323/26,Detva,IČO:43797288
Lekáreň ALTEANA,Dargovských hrdinov 137/8,Sečovce,IČO:44078099
Lekáreň NOVOPHARM,objekt Domu služieb 211,Budkovce,IČO:43968619
Lekáreň APIS,OC Čingov,Uralská 2736/3,Košice,IČO:44085982
Lekáreň Zlatý orol,S. Sakalovej 151,Bytča,IČO:43774571
Lekáreň PRI DIVADLE,Gorkého 3,Bratislava 1,IČO:36805998
Lekáreň MELLISA,Horná Streda 119,Horná Streda,IČO:36277827
Lekáreň ALOE,Školská 748/13,Poltár,IČO:45283281
Lekáreň CENTRUM,Hlavná 29,Stupava,IČO:44942486
Lekáreň KAMÉLIA,Dom služieb 334,Cejkov,IČO:36598887
Lekáreň sv. Martina,Na rínku 5,Kapušany,IČO:36709174
Lekáreň HERBÁRIA,Budovateľská 1,Brezová pod Bradlom,IČO:45849579
Lekáreň Poľana,Jarmočná 1476,Hriňová,IČO:44360797
Lekáreň Prameň,Sološnica 488,Sološnica,IČO:45537127
Lekáreň PRAMEŇ - pobočka,Kuchyňa 203,Kuchyňa,IČO:45537127
Lekáreň ELNED,Ľ.Štúra 54,Zvolen,IČO:46483543
Lekáreň CENTRUM,Kollárova 5585/37,Martin,IČO:46377573
Lekáreň SALIX,Továrenská 210,Tlmače,IČO:46442146
Lekáreň SALIX pobočka,Nová Dedina 126,Nová Dedina,IČO:46442146
Lekáreň U raka,Komenského 6742,Lučenec,IČO:36700908
Lekáreň TILIA,Komenského 2137/65,Trebišov,IČO:46914021
Lekáreň SOPHIA,Plavisko 7,Ružomberok,IČO:46789499
Lekáreň MEDI-STAV,Nové sídlisko 331,Michaľany,IČO:36586404
LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ,Námestie A. Cabana 6,Komjatice,IČO:46988483
Lekáreň INA,Hodžovo námestie 4,Bratislava 1,IČO:46837078
Lekáreň LAVANDULA,Lipnická 3153,Dunajská Lužná,IČO:47036176
Lekáreň U KOZMU A DAMIANA,M. Sch. Trnavského 8,Bratislava 4,IČO:47178957
Lekáreň MILLENIUM,Raymanova 3,Prešov,IČO:47137134
Lekáreň MILLENIUM pobočka,Petrovany 317,Petrovany,IČO:47137134
Lekáreň KRAJNÉ,Krajné 97,Krajné,IČO:47061821
Lekáreň ACTIS,Námestie sv. Michala 16,Hlohovec,IČO:31427154
Lekáreň Rozkvet,Študentská 1452,Snina,IČO:47014881
Lekáreň RECEPT Kremnica,Dolná 49/21,Kremnica,IČO:36042536
Lekáreň FARMÁCIA,Zelený kríčok 1D,Trnava,IČO:47575981
Lekáreň Ezoterika s.r.o.,Tešedíkovo 735,Tešedíkovo,IČO:47446960
Lekáreň BELLA VITA,Štúrova 2454,Beluša,IČO:47589051
Lekáreň LADE VITA,Cementárska 164,Ladce,IČO:47589051
Lekáreň Kúpeľná,Winterova 29,Piešťany,IČO:35830832
Lekáreň Danica,Sokolská 275/1,Zvolen,IČO:47741341
Lekáreň Danica pobočka,Slávikova 17,Dobrá Niva,IČO:47741341
Lekáreň U SPASITEĽA,Národná trieda 56,Košice,IČO:47611006
LEKÁREŇ Belá,Cintorínska 66/40,Belá nad Cirochou,IČO:47814985
Lekáreň ISKRA,Čordáková 1207/2,Košice,IČO:44307951
Lekáreň TRI VEŽE,Bajkalská 9/A,Bratislava 3,IČO:35883359
Lekáreň apoteka,M. R. Štefánika 27,Martin,IČO:47347988
Lekáreň APOTHEKA,Staničné námestie 11,Košice,IČO:47619945
Lekáreň apoteka,Obežná 8777,Žilina,IČO:47347961
Lekáreň ZUZANA,I. Houdeka 17B.,Ružomberok,IČO:47200154
Lekáreň MÉDIA,B. Bartóka,Rimavská Sobota,IČO:47700491
Lekáreň IMRO,Seňa 341,Seňa,IČO:40848876
Lekáreň Laborec,Povstania českého ľudu 3,Košice,IČO:50420836
Kúpeľná lekáreň 2,Winterova 37,Piešťany,IČO:50939131
Lekáreň PERLA,Mierová 27,Bratislava 2,IČO:50749391
Lekáreň PARK ANIČKA,Pod Šiancom 1D,Košice,IČO:51131196
Lekáreň sv. Mikuláša,Domaniža 15,Domaniža,IČO:50989201
Lekáreň Danka,SNP 19,Hlohovec,IČO:51318512
Lekáreň Kamilka,Bežovce 111,Bežovce,IČO:51730090
Lekáreň MUŠKÁT,Silvánová 6061/33,Pezinok,IČO:51709970
Lekáreň MATRIX,Veľkoblahovská 7333/44A,Dunajská Streda,IČO:51856174
Lekáreň HERBA,Okružná 1961/5A,Handlová,IČO:51482266
Lekáreň U sv. Antona,Námestie SNP 1398/64,Detva,IČO:31622011
Lekáreň na Bulvári, s.r.o.,A. Bernoláka 3722/54,Žilina,IČO:51663139
Lekáreň U HADA,Námestie Majstra Pavla 13,Levoča,IČO:52016897
Lekáreň KRÁĽOVSKÁ,Kráľovská 1,Skalica,IČO:31841040
Lekáreň Anežka,Zákamenné 39,Zákamenné,IČO:51915073
Lekáreň Herba,Pribinova 2300/5,Topoľčany,IČO:36867560
Lekáreň CORRIB,Levočská 26/A,Poprad,IČO:52503895
Lekáreň Sv. Michala,Hviezdoslavova 45,Námestovo,IČO:51400324
Lekáreň Iris,A. Stodolu 28,Martin,IČO:52797384
Lekáreň Kokava,Kukučínova 404/45,Kokava nad Rimavicou,IČO:51699982
Lekáreň REMEDIA,Jarovnice 203,Jarovnice,IČO:31303013
Lekáreň Anežka,Pavlovičova 3325/3,Bratislava 2,IČO:52409279
Lekáreň NA KRIŽOVATKE,Cukrovarská 3034,Sereď,IČO:53074751
Lekáreň KRIVÁŇ,Kriváň 439,Kriváň,IČO:53189698
Lekáreň Veča,,Šaľa,IČO:53354303
Lekáreň CENTRUM,Strojárska 2526/100,Snina,IČO:31303323
Lekáreň HOREC,Jarná 902,Čaňa,IČO:31689108
Zoznam lekární je informatívny.

- poskytovatelia IT služieb:

Cortex, a.s., U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 47125616
NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 30997763
Počítače a Programovanie s.r.o., Kuzmányho 22, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36005479
Pharmaservis s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36536512

- Spoločnosti zabezpečujúce služby archivácie a registratúry podľa osobitného zákona najmä:

DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. , Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 440 398