INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH úDAJOV VO VERNOSTNOM PROGRAME PARTNER

Tento dokument je určený všetkým záujemcom o členstvo a členom vo Vernostnom programe PARTNER (ďalej „Vernostný program“).

Vernostný program je program pripisovania, sledovania a vyhodnocovania bodov za nákupy držiteľov vernostných kariet PARTNER vo verejných lekárňach v skupine PARTNER, uvedených v zozname lekární na konci tohto dokumentu, ktorý umožňuje čerpanie výhod pre držiteľov vernostných kariet PARTNER.

Účasť vo Vernostnom programe a s tým súvisiace poskytnutie osobných údajov je založené len na vašom rozhodnutí a je výlučne dobrovoľné. Rovnako je dobrovoľné aj používanie vernostnej karty pri nakupovaní v lekárňach PARTNER.

I. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom Vernostného programu a osobou zodpovednou za spracúvanie Vašich osobných údajov je spoločnosť:

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
sídlo: Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislav
IČO: 34 142 941
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1300/B

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: dpo@phoenix.sk.

II. Aké osobné údaje spracúvame a prečo?

Pre účely Vernostného programu spracúvame Vaše osobné údaje ako žiadateľa o členstvo a člena Vernostného programu v nasledovnom rozsahu:

a) údaje, ktoré uvediete v prihláške do Vernostného programu,

b) údaje, ktoré sú Vám pridelené, a to najmä číslo vernostnej karty,

c) údaje, ktoré vyplynú z Vášho používania vernostnej karty, najmä typ nakúpeného tovaru, počet vernostných bodov a spôsob ich čerpania,

d) v online účte (resp. pri online registrácii) môžete uviesť aj osobné údaje, ktoré nie sú povinné a nie sú podmienkou pre zapojenie sa do Vernostného programu či pre vydanie karty (doplnkové údaje). Ak nám tieto doplnkové údaje na základe svojho vlastného uváženia poskytnete, umožníte nám tým lepšie porozumieť Vašim potrebám a preferenciám, a tým Vám poskytovať kvalitnejšie služby a zaujímavé ponuky (tzv. profilovanie). Niektoré z týchto doplnkových údajov môžu vypovedať o Vašom zdravotnom stave, a teda môžu byť považované za citlivé osobné údaje. Tieto doplnkové údaje nám poskytujete dobrovoľne a budeme ich spracovávať výlučne na základe Vášho výslovného a dobrovoľne udeleného súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom spracovania Vašej prihlášky do Vernostného programu, vydania Vašej vernostnej karty, evidovania nákupov s použitím vernostnej karty, vyhodnocovania nákupného spotrebiteľského správania (profilovanie), a následného poskytovania zliav a výhod Vám ako držiteľovi Vašej vernostnej karty, pričom niektoré sú určené len pre Vás na základe Vašich predchádzajúcich nákupov.

Keďže pri použití vernostnej karty pri nákupe bude Vami zakúpený tovar zaznamenaný na účet Vašej vernostnej karty, údaj o nákupe lieku, lieku na recept, výživového doplnku, kozmetiky, zdravotníckej pomôcky alebo iného sortimentu z lekárne môže za určitých okolností vypovedať o zdravotnom stave, a môže byť preto považovaný za citlivý osobný údaj; použitím Vašej vernostnej karty pri konkrétnom nákupe súhlasíte so spracovávaním aj takýchto osobných údajov.

Za predpokladu, že nám k tomu udelíte súhlas, Vám ako členovi Vernostného programu a zákazníkovi lekární PARTNER môže Prevádzkovateľ zasielať informácie o ponuke tovarov a služieb lekární PARTNER, o aktuálnych akciách, ako aj Vás osloviť s realizáciou iných aktivít v rámci priameho marketingu a prieskumov lekární v skupine PARTNER (ďalej len „elektronická komunikácia“). S cieľom prinášať výhodné ponuky zákazníkom adresne, môžu byť tieto ponuky vytvárané a zasielané aj na základe údajov (nákupov) vyplývajúcich z používania Vašej vernostnej karty, teda z údajov o Vašich nákupoch a spôsobu využitia bodov pri nákupoch, vrátane prípadných citlivých osobných údajov (údajov o zdraví), z údajov, ktoré ste uviedli pri registrácii, ako aj z údajov nachádzajúcich sa na vašom online účte (tzv. profilovanie). Elektronická komunikácia Vám môže byť zasielaná najmä prostredníctvom elektronickej pošty (formou newslettru), vrátane sms/mms v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, s využitím kontaktných údajov, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté na naše interné administratívne účely subjektom patriacim do našej skupiny PHOENIX (najmä materskej spoločnosti PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG so sídlom v Nemecku). Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín (mimo EÚ) ani nezverejňujeme. Za správnosť údajov poskytnutých nám do Vernostného programu zodpovedá osoba, ktorá údaje poskytla. Vaše osobné údaje budú spracúvané manuálne aj automatizovanými prostriedkami.

III. Na ako právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Právnym základom spracovávania Vašich osobných údajov (i) pre účely Vernostného programu, ako aj pre účely (ii) elektronickej komunikácie je Váš dobrovoľný súhlas žiadateľa ako dotknutej osoby v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Žiadny zo súhlasov nie ste povinný/á poskytnúť. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len ak nám svoj súhlas udelíte a len po dobu, pokým svoj súhlas neodvoláte alebo nezanikne uplynutím doby jeho platnosti. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je ani zmluvnou ani zákonnou požiadavkou, bez ich poskytnutia Vás však nevieme zaregistrovať ako člena Vernostného programu a poskytovať Vám výhody a benefity vyplývajúce z členstva vo Vernostnom programe len členov. Vaše súhlasy môžete kedykoľvek odvolať.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre vnútorné administratívne účely v rámci našej skupiny PHOENIX je náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov pre účely vnútorných administratívnych účelov skupiny v zmysle bodu 48 recitálu GDPR.

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Námietku môžete zaslať písomne na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu zrusit.vernost@PARTNER.sk.

IV. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme pre účely Vašej účasti vo Vernostnom programe spracúvať po dobu udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, najviac po dobu trvania Vášho členstva vo Vernostnom programe. Členstvo zanikne automaticky, ak ste svoju vernostnú kartu nepoužili viac ako 3 roky od jej posledného použitia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu zrusit.vernost@PARTNER.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním. Odvolaním Vášho súhlasu zanikne Vaše členstvo vo Vernostnom programe.

Ak ste vyplnili a odoslali online prihlášku v rámci registrácie online a neklikli ste na odkaz uvedený v aktivačnom e-maili do 14 dní odo dňa doručenia aktivačného e-mailu, Vaše údaje uvedené v registrácii online budú po uplynutí lehoty 14 dní vymazané. Pokiaľ ste klikli na odkaz v aktivačnom e-maili, e-mailom obdržíte Vašu virtuálnu vernostnú kartu a Vaša registrácia je úspešne ukončená. Ak nám súhlas udelíte pre elektronickú komunikáciu, kontaktné osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme za týmto účelom spracovávať taktiež po dobu udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, najviac po dobu trvania Vášho členstva vo Vernostnom programe. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu zrusit.vernost@PARTNER.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov pre účely priameho marketingu neznamená automaticky odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely Vernostného programu, teda nezanikne Vaše členstvo vo Vernostnom programe.

Za odvolanie Vášho súhlasu s elektronickou komunikáciou budeme považovať aj Vaše odhlásenie sa z odberu reklamných ponúk, ktoré Vám bude umožnené v každej elektronickej komunikácii.

Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov a tým aj Vaše členstvo vo Vernostnom programe automaticky zanikne, ak nevyužijete svoju vernostnú kartu po dobu viac ako 3 po sebe idúcich rokov od posledného použitia alebo od jej vydania alebo aktivácie, ak nebola použitá.

Po zániku alebo odvolaní Vášho súhlasu vymažeme všetky údaje aj z Vášho online účtu.

Pre vnútorné administratívne účely v rámci našej skupiny Phoenix môže spracúvať Vaše osobné údaje najdlhšie po dobu 3 rokov od ukončenia kalendárneho roka, v ktorom skončilo Vaše členstvo vo Vernostnom programe.

V. Kto ďalší spracúva Vaše osobné údaje?

Osobné údaje môžu byť pre účely účasti vo Vernostnom programe, priameho marketingu alebo vnútorných administratívnych účelov spracúvané aj za pomoci našich sprostredkovateľov, teda osôb, ktoré nám pomáhajú pri správe Vernostného programu, alebo vykonávajú pre nás iné činnosti a pre účely ich riadneho poskytovania spracúvajú osobné údaje v našom mene ako prevádzkovateľa.

Týmito sprostredkovateľmi sú najmä lekárne skupiny PARTNER zapojené do Vernostného programu (ich zoznam nájdete na konci tohto dokumentu).

Ďalšími sprostredkovateľmi, s ktorými prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spolupracuje, sú aj poskytovatelia IT služieb (podľa zoznamu na konci tohto dokumentu).

Osobné údaje môžu byť na interné administratívne účely poskytnuté osobám patriacim do skupiny PHOENIX (najmä materskej spoločnosti PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG so sídlom v Nemecku).

VI. Aké sú Vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) podľa GDPR máte právo

(i) udelený súhlas kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním;

(ii) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (vrátane potvrdenia,

(iii) i sú alebo nie sú údaje spracúvané, a pod.);

(iv) na opravu svojich nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; k realizácii tohto práva môžete využiť Váš online účet, kde si môžete sami svoje osobné údaje priamo aktualizovať

(v) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracúvané nezákonne);

(vi) na prenosnosť osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi;

(vii) namietať podľa čl. 21 GDPR voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa poučenia uvedeného vyššie;

(viii) na vymazanie osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a ďalších prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

Svoje práva si môžete u nás uplatniť

a) na e-mailovej adrese zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: dpo@phoenix.sk

b) písomne na adrese nášho sídla uvedenú vyššie.

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/

alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

VII. Záverečné ustanovenia

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov si vyhradzujeme právo aktualizovať, najmä ak sa zmenia právne predpisy alebo podmienky spracúvania osobných údajov, o čom Vás budeme vopred vhodnou formou informovať. Aktuálnu verziu informácie o spracovávaní údajov nájdete vždy v každej lekárni skupiny PARTNER (zoznam lekární nižšie) alebo na stránke www.vernostnyprogram.PARTNER.sk.

Táto informácia vstúpila do platnosti 25.5.2018

Aktualizované ku dňu: 1.3.2022

ZOZNAM LEKÁRNÍ PARTNER

V našom mene ako sprostredkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje pre účely Vášho členstva vo Vernostnom programe tieto lekárne v rámci skupiny „PARTNER Váš rodinný lekárnik“:

Lekáreň CENTRUM,Snina, Strojárska 2526/100/, Snina 06901, Mgr. Mária Kunecová - LEKÁREŇ, 31303323
Lekáreň PERLA, Bratislava, Mierová 27 , Bratislava 82105, Lekáreň PERLA, 50749391
Lekáreň SCORPIO, Rozhanovce, Školská 500/12 , Rozhanovce 04442, D.I.Z., spol. s r.o., 31689108
Lekáreň HOREC, Čaňa, Jarná 902 , Čaňa 04414, D.I.Z., spol. s r.o., 31689108
Lekáreň DANKA, Hlohovec, SNP 19 , Hlohovec 92001, NOVIO-HC s.r.o., 51318512
Lekáreň Centrum, Stupava, Hlavná 29 , Stupava 90031, Lekáreň Centrum, 44942486
Lekáreň SOPHIA, Ružomberok, Plavisko 7 , Ružomberok 03401, VIA SOPHIA, s.r.o., 46789499
Lekáreň Prof.ThDr.Hlaváča Štefana, Trenčín, Kubranská 136/98 , Trenčín 91101, ZELMAN, s.r.o., 36337846
Lekáreň ACTIS, Hlohovec, Námestie sv. Michala 16 , Hlohovec 92001, Actis, s.r.o., 31427154
Lekáreň U Spasiteľa, Košice, Národná trieda 56 , Košice 04001, Simedis, s.r.o., 47611006
Lekáreň APIA, Lipt. Mikuláš, Nám. osloboditeľov 18 , Liptovský Mikuláš 03101, Lekáreň Apia, 00622826
Lekáreň VALERIANA, Žarnovica, SNP 22 , Žarnovica 96681, VALERIANA, s.r.o., 31618464
Lekáreň EZOTERIKA, Tešedíkovo, Tešedíkovo 735 , Tešedíkovo 92582, Lekáreň Ezoterika s.r.o., 47446960
Lekáreň FLOS TILIA, Sereď, Spádová 1143 , Sereď 92601, FLOS TILIA, s.r.o., 34110275
Lekáreň Anežka, Bratislava, Pavlovičova 3325/3/, Bratislava 82104, ANFER s.r.o., 52409279
Lekáreň U KOZMU A DAMIANA, Bratislava, M. Sch. Trnavského 8/, Bratislava 84102, NEUPHARMA, s.r.o., 47178957
Lekáreň FARMÁCIA, Trnava, Zelený kríčok 1D/, Trnava 91701, FARMÁCIA Trnava, s.r.o., 47575981
Lekáreň KARLOVKA, Bratislava, Nám.Sv.Františka 6/, Bratislava 84104, HAMIKA s.r.o., 35909218
Lekáreň SALVATOR, Senec, Lichnerova 24/, Senec 90301, SALVATOR PHARMACIA s.r.o., 36344214
Lekáreň Danica pobočka, Dobrá Niva, Slávikova 17/, Dobrá Niva 96261, Delpharm s.r.o., 47741341
Lekáreň Na križovatke, Sereď, Cukrovarská 3034/, Sereď 92601, Lek-Pharm s. r. o., 53074751
Lekáreň MEDCENTRUM MEDIKA, Žilina, J. Milca 33/, Žilina 01001, MEDCENTRUM MEDIKA, s.r.o., 36350214
Lekáreň HELIOS, Banská Štiavnica, Dolná 3/, Banská Štiavnica 96900, Lekáreň Helios spol. s r.o., 36647659
Lekáreň Na Rákócziho ulici, Komárno, Rákócziho 3125/, Komárno 94501, AQUILA L s.r.o., 36673269
Lekareň Mellisa, Horná Streda, Horná Streda 119/, Horná Streda 91624, MELLISA, s.r.o., 36277827
Lekáreň CENTRUM, Martin, Martin 5585/37/, Martin 03601, Lekáreň CENTRUM, s.r.o., 46377573
Lekáreň Ruža, Dončova 1455/2/, Ružomberok 03401, DASelect, s.r.o., 36050512
Lekáreň Kriváň´, Kriváň, Kriváň 439/, Kriváň 96204, Lekáreň Kriváň s. r. o., 53189698
Lekáreň Ambrosia, Gabčíkovo, Športová 583/, Gabčíkovo 93005, MEDALEX s.r.o., 36833801
Lekáreň PRI MASARYČKÁCH, Partizánska 3731/, Trenčín 91101, Lekáreň Prior, s.r.o., 51116626
Lekáreň JAROVCE pobočka, Mandľová 42/, Bratislava 85110, Lumater s.r.o., 47828587
Lekáreň AQUA VIVA, SNP 27/, Veľký Krtíš 99001, RNDr. Marcela Zvarová, 31940889
Lekáreň Iris, Martin, A. Stodolu 28/, Martin 03601, Lekáreň Iris Martin, s. r. o., 52797384
Lekáreň Danica, Zvolen, Sokolská 275/1/, Zvolen 96001, Delpharm s.r.o., 47741341
Lekáreň Veča, Šaľa, Lúčna 2229/1B/, Šaľa 92705, Lekáreň Veča, s.r.o., 53354303
Lekáreň u Angely, Banská Bystrica, Námestie Ludvika Svobodu 1/, Banská Bystrica 97417, Anvin, s.r.o., 51071053
Lekáreň v Terno EUROPA SC, Na Troskách 25/, Banská Bystrica 97401, K&K Pharmacy IX., s.r.o., 47687541
Lekáreň SALUS, Michalovce, Štefánikova 76/, Michalovce 07101, Lekáreň SALUS, s.r.o., 47754168
Lekáreň MAGNÓLIA, Bratislava, Trojičné námestie 6/, Bratislava 82106, Lekáreň "MAGNÓLIA" s.r.o., 35735341
Lekáreň Štúrova, Ľudovíta Štúra 1774/2/, 96001, Pharmacy SK, s.r.o., 46965386
Lekáreň PRI NEMOCNICI, Tatranské námestie 7/, Poprad 05801, GMpharm s.r.o., 36510858
Lekáreň NA JUHU, Okružná 30/, Rožňava 04801, ATONA s.r.o., 47925914
Lekáreň NERIUM, Vráble, Krátka 4/, Vráble 95201, NERIUM s.r.o., 45986568
Lekáreň sv. Michala, Námestovo, Hviezdoslavova 45/, Námestovo 02901, A&M Pharm s.r.o., 51400324
LÁB, Láb, Láb 282/, Láb 90067, V.R.P.ZDRAVIE s.r.o., 35907843
Lekáreň SAVMED, Pod Šípkom 3/, Partizánske 95806, Savmed s. r. o., 54189101
Lekáreň Sv. Michala, Záhorská Ves, Hlavná 29/184/, Záhorská Ves 90065, Vista Point s.r.o., 36637441
Lekáreň ZDRAVIE, Malacky, Ľ. Fullu 5274/, Malacky 90101, V.R.P.ZDRAVIE s.r.o., 35907843
Lekáreň Papradno pobočka, Papradno 1515/, Papradno 01813, J & MS, s.r.o., 50989201
Lekáreň Levočská,Prešov, Levočská 11/, Prešov 08001, PT Pharmacy IV., s. r. o., 52572013
Lekáreň pri Aréne, Košice, Žižkova 3836/1/, Košice 04001, Lekáreň pri Aréne s.r.o., 47035251
Lekáreň V KRUHU, Bratislava, Lotyšská 1/, Bratislava 82106, LEKÁREŇ V KRUHU s. r. o, 44470291
Pobočka Lekárne Sv. Michala, Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 90/, Plavecký Štvrtok 90068, Vista Point s.r.o., 36637441
Lekáreň Cyrila a Metoda, s.r.o. -, Turany, Komenského 1120/, Turany 03853, Lekáreň Cyrila a Metoda s.r.o., 44483643
Lekáreň SVIT,SVIT, Štúrova 275/86/, 05921, SANITTAS s.r.o., 47665939
RODINNÁ LEKÁREŇ,Slanec, Hlavná 491/132/, Slanec 04417, FamilyPharmPlus s.r.o., 53551303
Lekáreň Sv. Michala 2, Miestneho priemyslu 983/, Námestovo 02901, Lekáreň Sv. Michala 2 s.r.o., 54456771
Lekáreň PETRA - FARM, Hollého 2/, Pezinok 90201, PETRA - FARM s.r.o., 31592686
Lekáreň PETRA - FARM pobočka, Krátka 548 548/, Vysoká pri Morave 90066, PETRA - FARM s.r.o., 31592686
Lekáreň MINERVA, Jelenec, Hlavná 73/, Jelenec 95173, PharmDr. Viola Drinková, 34001417
Fakultná NsP Žilina - nem.lekáreň, Žilina, Vojtecha Spanyola 43/, Žilina 01207, Fakultná nemocnica s poliklinikou, 17335825
Lekáreň VIVA, Stará Ľubovňa, Mierová 94/, Stará Ľubovňa 06401, Lekáreň VIVA SL, s.r.o., 50915681
Lekáreň VERBENA, Košice, Učňovská 2/, Košice 04015, LM Pharmacy, spol. s r.o., 44947178
Fakultná NsP Žilina - nem.lekáreň, Žilina, Vojtecha Spanyola 43/, Žilina 01207, Fakultná nemocnica s poliklinikou, 17335825
Lekáreň ZELENÁ FARMÁCIA, Bratislava, Uzbecká 20/A/, Bratislava 82106, R.A.C. Bratislava, spol. s r.o., 35792060
Lekáreň SALVE, P.O.Hviezdoslava 3797/, Topoľčany 95501, VITPHARMA s.r.o., 46527257
Lekáreň FARMÁCIA, Žilina, Vojtecha Spanyola 43/, Žilina 01207, Fakultná nemocnica s poliklinikou, 17335825
Lekáreň KU GYMNÁZIU, Bánovce nad Bebravou, Radlinského 577/9/, Bánovce nad Bebravou 95701, MMV,s.r.o., 36345571
Lekáreň THY-PHA, Nesvady, Obchodná 9/, Nesvady 94651, PharmDr. Alžbeta Ballová, 35608421
Lekáreň Salix, Tlmače, Námestie odborárov 12/, Tlmače 93528, K & K Salix s.r.o., 46442146
Lekáreň Lomnica, Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 05960/86, Tatranská Lomnica 05960, Mgr. Mária Juríková, 33090092
TURČIANSKA LEKÁREŇ, Turčianske Teplice, Turčianske Teplice 544/140/, Turčianske Teplice 03901, Turčianska lekáreň, s.r.o., 36776203
Lekáreň ČACHTICKÁ,Čachtice, Malinovského 425/, Čachtice 91621, Mgr. Marcela Fecsuová, 34001701
Lekáreň AGEL, Huncovská 2636/40/, Kežmarok 06001, Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra, 37886436
Lekáreň sv. Joachima a sv. Anny, Vojtecha Spanyola 27/, Žilina 01071, Manyway, s. r. o., 51081032
Lekáreň CBC, Karadžičova 8/, Bratislava 82109, PHARMA CBC II, s.r.o., 36726494
Lekáreň Zuzkin Park,Košice, Zuzkin Park 472/6/, Košice 04011, Lekárnik s. r. o., 53869028
Lekáreň U leva, Humenné, Nemocničná 2428/39/, Humenné 06601, Mgr. Monika Karaffová, 50840177
Lekáreň PHARMACY, Medzev, Kováčska 1392/14/, Medzev 04425, Lekáreň PHARMACY s.r.o., 36752932
Lekáreň Leonardo, Trnava, Jána Hollého 8/, Trnava 91701, Pharmpartner s. r. o., 48320439
Lekáreň NIKA, Dolný Kubín, Radlinského 1710/30/, Dolný Kubín 02601, Lekáreň DK s. r. o., 54210534
Lekáreň NOVÝ ŽIVOT, Nemocničná 986/, Považská Bystrica 01701, TECHMAC spol. s r.o., 31599923
Lekáreň U SV.P.MÁRIE, Nám. sv. Michala 22/25/, Hlohovec 92001, Kampai s. r. o., 52996174
Lekáreň NA ŠANCOVEJ, Šancova 54/, Bratislava 81105, LT, s.r.o., 44077581
Lekáreň Nádej, Kalinovo, Mateja Bela 24/, Kalinovo 98501, Mgr. Zuzana Urbašíková, 43036422
Lekáreň PALÍN, Palín, Palín 271/, Palín 07213, PEEXIM, s.r.o., 36211249
Lekáreň TRIO PATIKA, Nám. Sv. Trojice 4444/, Gabčíkovo 93005, TRIO B.A., s.r.o., 52791556
Lekáreň Akácia, Malčice, Malčice 176/, Malčice 07206, AKÁCIA PLUS s.r.o., 51996855
Lekáreň V NEMOCNICI,Skalica, Koreszkova 7/, Skalica 90901, FARMEDIX, s.r.o., 44673515
Lekáreň BAZALKA, Košice, Bočná 10/, Košice 04001, KOR36, s.r.o., 54138361
Lekáreň ELIXÍR, Spiská Nova Ves, Spišská Nová Ves 205/70/, 05201, ELIXIRPHARM, s.r.o., 36864510
Lekáreň AGEL- U.S.Steel, Košice, Vstupný areál U. S. Steel , Košice 04454, STEELPHARM s.r.o., 50707922
Lekáreň Silybum, Rudohorská 27/, Banská Bystrica 97401, Fenax Pharma s.r.o., 36636789
Lekáreň A+, Dolný kubín, Na Sihoti 1168/, Dolný Kubín 02601, RAVEKO s. r. o., 54423813
Lekáreň Alchemilka, VeĽké Ripňany, Veľké Ripňany 527/, Veľké Ripňany 95607, PharmDr. Dagmar Vítkovská, 40365450
Lekáreň Fialka, Košice, Spišské nám. 1/, Košice 04012, FIALKA Košice, s.r.o., 36588598
Lekáreň STERIS, Levice, SNP 19/, Levice 93401, Nemocnica AGEL Levice s.r.o., 50861450
Lekáreň U SV. MARTINA, Mudroňova 16/, Martin 03601, MT Pharm, s.r.o., 36275883
Lekáreň Rozanka, Ružomberok, Ružomberok 3/A/, Ružomberok 03401, Lekáreň - VAŠE ZDRAVIE s.r.o., 36644838
Lekáreň STEINERKA, Bernolákova 7897/11/, Bratislava 81107, Pharmacore, s. r. o., 53895088
Lekáreň v nemocnici, Námestie Republiky 15/, 98401, Lekáreň v nemocnici s.r.o., 36637882
Lekáreň Kráľovce pobočka, Pod Šiancom 1D/, Košice 04001, KELEK, s.r.o., 51131196
Lekáreň HERBA pobočka, Chrenovec-Brusno 4/, Chrenovec-Brusno 97232, HERBAE OK s.r.o., 51482266
Lekáreň MEDICUS, Nemočničná 3640/42/, Dolný Kubín 02601, LEKÁREŇ MEDICUS s. r. o., 54977223
Lekáreň Belmedika, Ľ. Štúra 6/6/, Beluša 01861, BELMEDIKA, s.r.o., 36742236
Lekáreň AGEL, Zvolen, Kuzmányho nábrežie 2524/, Zvolen 96001, Nemocnica AGEL Zvolen a.s., 45594929
JANSKÉHO LEKÁREŇ, Dr. Janského 19/, Žiar n/ Hronom 96501, Arspharm, s.r.o., 36646865
Lekáreň pri nemocnici, Komárno, Mederčská 39/, Komárno 94575, Nemocnica AGEL Komárno s.r.o., 50828371
Lekáreň AGEL, Košice, Žriedlová 11/, Košice 04001, Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., 36168165
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI, V. Spanyola 39/, Žilina 01001, LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI - ŽILINA,, 36400220
Lekareň VIHORLAT, Strojárska 607/, Snina 06901, Ivera s. r. o., 44310242
Lekáreň JANA, Farská 499/16/, Bánovce nad Bebravou 95701, LEJAS, s.r.o., 43789901
Lekáreň Esencia, Kováčska 15/, Prešov 08001, RNDr. Anton Bartunek, 31994296
Lekáreň Verbena pobočka, Športová 285/, Košice 07615, KAMÉLIA s.r.o., 36598887
Lekáreň CYRILA A METODA, Vrútky, 1. čsl. brigády 3231/, Vrútky 03607, Lekáreň Cyrila a Metoda s.r.o., 44483643
Lekáreň AGEL, Levoča, Probstnerova cesta 2/3082/, Levoča 05401, Nemocnica AGEL Levoča a.s., 36594849
Lekáreň YZOP, Rázusova 39/, Brezno 97701, Pharmyzop, s.r.o., 36641120
Lekáreň na Krivej, Krivá 17/, Košice 04001, Lekáreň na Krivej, s. r. o., 54918243
Lekáreň MEDPHARMACENTRUM, Teslová 33/, Bratislava 2 82102, Medpharmacentrum, s.r.o., 36290106
Lekáreň AMBROZIA, Rudohorská 33A/, Banská Bystrica 97411, Lekáreň Ambrozia s.r.o., 43983758
Lekáreň CARDIOPHARM, Rudlovská cesta 83/, Banská Bystrica 97401, Cardiopharm, spol. s r.o., 44665474
Lekáreň Medika, Divadelná 4/, Zvolen 96001, Lekáreň VAŠE ZDRAVIE-Na Bráne,s.r.o, 44337931
Lekáreň POD KOLONÁDOU, Winterova 14/, Piešťany 92101, UNIDEX Lekáreň spol.s r.o., 45513716
Lekáreň sv. TEREZKY, Mäsiarska 450/30/, Košice 04001, LSPHARM, s.r.o., 45713022
Lekáreň Bellis, Horná 24/, Banská Bystrica 97401, SANY PHARMA, spol. s r.o., 46432639
Lekáreň na námestí, Nám. Janka Francisciho 77/, Hnúšťa 98101, Medic Hnúšťa, s.r.o., 47544996
Lekáreň Žabník, Necpalská cesta 14/, Prievidza 97101, Hviezdička s.r.o., 46683925
Lekáreň Arcus, Námestie L. Svobodu 19/, Banská Bystrica 97405, Lekáreň Arcus, s.r.o., 48237876
Lekáreň CALENDULA pobočka, Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 224/, Zborov nad Bystricou 02303, Lekáreň CALENDULA, s.r.o., 36754820
Lekáreň ELNED, Zvolen, Ľ.Štúra 54/, Zvolen 96001, Lekáreň ELNED, s.r.o., 46483543
Lekáreň APOTEKA, Martin, M. R. Štefánika 27/, Martin 03601, SLOVAP5, s. r. o., 47347988
Lekáreň BELLA VITA, Beluša, Štúrova 2454/, Beluša 01861, Co-Labs, s.r.o., 47589051
Lekáreň LADE VITA, Ladce, Cementárska 164/, Ladce 01863, Co-Labs, s.r.o., 47589051
Lekáreň ISKRA, Košice, Čordáková 2/, Košice 04023, LEKYS s.r.o., 44307951
Lekáreň LAUDANUM, M.R.Štefánika 7/, Šurany 94201, SURLEK, s.r.o., 35951028
Lekáreň Park Anička, Košice, Pod Šiancom 1D , Košice 04001, Simedis, s.r.o., 51131196
Lekáreň TILIA pharm, Šurany, SNP 1/, Šurany 94201, Lekáreň TILIA pharm, s.r.o., 35976683
Lekáreň PRAMEŇ, Sološnica, Sološnica 488/, Sološnica 90637, MOVO s.r.o., 45537127
Lekáreň PRAMEŇ, Kuchyňa, Kuchyňa 203/, Kuchyňa 90052, MOVO s.r.o., 45537127
Lekáreň GALA, ObZS , Holice na Ostrove 93034, Mgr. Szabóová Andrea, 37493248
Lekáreň BELÁ, Cintorínska 66/40/, Belá nad Cirochou 06781, MJC INVEST s.r.o., 47814985
Lekáreň PRI RADNICI, Bratislava, Istrijská 7088/8D/, Bratislava 84107, LEKÁREŇ PRI RADNICI spol.s.r.o., 35939338
Lekáreň PRI Stanici, Bratislava, Opletalova 12/, Bratislava 84107, PharmDr. Slavomíra Šormanová, 31758096
Lekáreň KLOKNER, Galanta, Hodská 385/, Galanta 92401, RNDr. Pavol Klokner, 31825630
PRVÁ SENECKÁ lekáreň, Senec, Lichnerova 84/, Senec 90301, Mgr. Ľubica Follrichová, 34002154
RODINNÁ LEKÁREŇ, Trebišov, Čsl. Armády 3724/, Trebišov 07501, Pharma.Tv s.r.o., 36598046
Lekáreň NA NÁMESTÍ, Spišská Nová Ves, Letná 65/58/, Spišská Nová Ves 05201, Chamomila, spol. s r.o., 36599077
Lekáreň VERBENA, Krátka 1/, Lozorno 90055, RNDr. Vasilka Zacharová - LEKÁREŇ, 31148786
Lekáreň CALENDULA, Čadca, Palárikova 2845/26a/, Čadca 02201, Lekáreň CALENDULA, s.r.o., 36754820
Lekáreň APOTEKA, Žilina, Obežná 8777/, Žilina 01008, SLOVAP6, s. r. o., 47347961
Lekáreň ALIA, Šaľa, Budovateľská 32/, Šaľa 92700, ALIA BM, spol. s r.o., 34121544
Lekáreň KRÁĽOVSKÁ, Skalica, Kráľovská 1/, Skalica 90901, Mgr. Oľga Hertlová, 31841040
Lekáreň APIS, Košice, Uralská 3/, Košice 04012, APIS REX, s.r.o., 44085982
Lekáreň HERBA, Handlová, Okružná 5/A/, Handlová 97251, HERBAE OK s.r.o., 51482266
Lekáreň PODHÁJ, Podháj, Jána Goliana 38/, Martin 03601, Lekáreň Podháj s.r.o., 36376281
Lekáreň APOTHEKA, Košice, Staničné námestie 11/, Košice 04001, APOTHEKA KOŠICE, s.r.o., 47619945
Lekáreň SANAMUS, Michalovce, Nám. osloboditeľov 1034/68/, Michalovce 07101, SANAMUS, spol. s r.o., 36732141
Lekáreň ALFA, Prakovce, Prakovce 21/, Prakovce 05562, Lekáreň Alfa, s.r.o., 36593290
Lekáreň ALOE, Poltár, Školská 748/13/, Poltár 98701, ALOEPT, s.r.o., 45283281
Lekáreň KVAPKA ZDRAVIA, Kráľovský Chlmec, Nemocničná 2420/10/, Kráľovský Chlmec 07701, Kvapka zdravia, spol. s r.o., 36598381
Lekareň LIPA, Giraltovce, Duklianska 58/65/, Giraltovce 08701, DATAPHARM s.r.o., 36500704
Lekareň U ZLATÉHO ORLA, Veľká Lomnica, Veľká Lomnica 673/39/, Veľká Lomnica 05952, ORLY s.r.o., 36465623
Lekáreň FORTUNA, Michalovce, Špitálska 1264/23/, Michalovce 07101, FORTUNAPHARM s.r.o., 36717762
Lekáreň ALTEANA, Sečovce, Dargovských hrdinov 137/8/, Sečovce 07801, AJ PHARM s.r.o., 44078099
Lekáreň MAKOVICA, Zborov, Pod 100 lipami , Zborov 08633, PharmDr. Viliam Fedorko, 33967750
Lekáreň Kúpelná 2, Piešťany, Winterova 37/, Piešťany 92101, Medavit s. r. o., 50939131
Lekáreň Kúpeľná, Piešťany, Winterova 29/, Piešťany 92129, GOLD ROYAL, s.r.o., 35830832
Lekáreň U hada, Levoča, Námestie Majstra Pavla 13/, Levoča 05401, CORRIB Pharm LE s.r.o., 52016897
Lekáreň M, Bánov, Školská 1/, Bánov 94101, JERA s.r.o., 36363120
Lekáreň Viola, Rabča, Rabčická 3 329/, Rabča 02944, Mgr. Oľga Strýčková, 00623024
Lekáreň U raka, Lučenec, Komenského 6742/, Lučenec 98401, MIS GROUPE s.r.o., 36700908
Lekáreň Na Námestí, Komjatice, Námestie A. Cabana 6/, Komjatice 94106, DANIVET, s.r.o., 46988483
Lekáreň Zlaté Klasy, Zlaté Klasy, Poštová 550/, Zlaté Klasy 93039, JULIANUS, s.r.o., 36283151
Lekáreň Ina, Bratislava, Hodžovo námestie 4/, Bratislava 1 81106, muoj s.r.o., 46837078
Lekareň Zdravie, varín, Námestie Sv.Floriána 1002/, Varín 01303, ZDRAVIE VITAL, s.r.o., 36391654
Lekáreň Na juhu, Piešťany, Javorova 25/, Piešťanys 92101, BRAUN MED, spol. s r.o., 36662437
Lekáreň Ficaria, Královský Chlmec, Hlavná 717/174/, Kráľovský Chlmec 07701, Lekáreň FICARIA s.r.o., 36597139
Lekáreň Anežka, Zákamenné, Zákamenné 39/, Zákamenné 02956, NOVÁ LEKÁREŇ s.r.o., 51915073
Lekáreň Herbária, Brezová pod Bradlom, Budovateľská 1/, Brezová pod Bradlom 90613, Lekáreň Herbária s.r.o., 45849579
Lekareň Krajné, Krajné, Krajné 97/, Krajné 91616, Lekáreň Krajné, s.r.o., 47061821
Lekáreň Muškát, Pezinok, Silvánová 33/, Pezinok 90201, Lekáreň MUŚKÁT s.r.o, 51709970
Lekáreň Nádej, Snina, Sládkovičova 300/, Snina 06901, REVITAL PLUS, s.r.o., 36693847
Lekáreň ZUZANA, Ružomberok, I. Houdeka 17B/, Ružomberok 03401, CARTAXO s.r.o., 47200154
Lekáreň Štvrtok, Štvrtok na Ostrove, Hlavná 4/12/, Štvrtok na Ostrove 93040, JULIANUS, s.r.o., 36283151
Lekáreň KAMÉLIA, Cejkov, Dom služieb 334/, Cejkov 07605, KAMÉLIA s.r.o., 36598887
Lekáreň Svätého Jakuba, Michalovce, Gorkého 4/, Michalovce 07101, Mgr. Lucia Mitrová, 41580044
Lekáreň sv. Martina, Kapušany, Na rínku 5/, Kapušany 08212, HEKO LEK s.r.o., 36709174
Lekáreň Rozkvet, Snina, Študentská 1452/, Snina 06901, Natur Pharma, s.r.o., 47014881
Lekáreň MILLENIUM, Prešov, Raymanova 3/, Prešov 08001, Rayman s.r.o., 47137134
Lekáreň MILLENIUM, Petrovany, Petrovany 317/, Petrovany 08253, Rayman s.r.o., 47137134
Lekáreň SPERANSA, Chminianska Nová Ves, Chminianska Nová Ves 28/A/, Chminianska Nová Ves 08233, EMINA, spol. s r.o., 36494518
Lekáreň Poľana, Hriňová, Jarmočná 1476/, Hriňová 96205, Lekáreň Poľana s.r.o., 44360797
Lekáreň U sv. Antona, Detva, Námestie SNP 1398/64/, Detva 96212, MIRACULUM, s.r.o., 31622011
Lekáreň na Rúbanisku, Lučenec, Rúbanisko II 77/, Lučenec 98403, Mgr. Katarína Chudá, 00627208
Lekáreň TILIA, Trebišov, Komenského 2137/65/, Trebišov 07501, PLAMI s.r.o., 46914021
Lekáreň Vinbarg, Bardejov, J. Grešáka 10/, Bardejov 08501, Lekáreň Vinbarg s.r.o., 36611344
Lekáreň Adonai, Košice, Smetanova 773/2/, Košice 04001, ADONAI s.r.o., 36660728
Lekáreň Medic, Sečovce, Obchodná 20/75/, Sečovce 07801, DUOPHARM, s.r.o., 36599051
Lekáreň Pharmacopola, Košice, Cesta pod Hradovou 13/A/, Košice 04001, PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o., 36054127
Lekáreň Park, Piešťany, Winterova 6/, Piešťany 92101, Lekáreň Park, s.r.o., 34101331
Lekáreň V klinci, Námestovo, Hviezdoslavovo námestie 213/, Námestovo 02901, FARMACIA PLUS, spol. s r.o., 36432687
Lekáreň Zlatý orol, Bytča, S. Sakalovej 151/, Bytča 01401, HACLO, s.r.o., 43774571
Lekáreň Recept, Kremnica, Dolná 49/21/, Kremnica 96701, ALFA, spol. s r.o., 36042536
Lekáreň Kamilka, Bežovce, Bežovce 111/, Bežovce 07253, Mgr. Ivana Širochmanová, 51730090
Lekáreň Centrum, Topolčany, Ľ. Štúra 2/, Topoľčany 95501, Steelkom, spol. s r.o., 35975521
Lekáreň Salix pobočka, Nová dedina, Nová Dedina 126/, Nová Dedina 93525, K & K Salix s.r.o., 46442146
Lekáreň CORRIB, Poprad, Levočská 26/A/, Poprad 05801, CORRIB Pharm PP s. r. o., 52503895
Lekáreň PRI DIVADLE, Bratislava, Gorkého 3/, Bratislava 1 81101, Onex s.r.o., 36805998
Lekáreň sv. Mikuláša, Domaniža, Domaniža 15/, Domaniža 81101, J & MS, s.r.o., 50989201
Lekáreň Cyprián, Spišská Stará Ves, Spišská Stará Ves 151/, Spišská Stará Ves 06101, Mgr. Monika Plevíková, 34628151
Lekáreň Tri veže, Bratislava, Bajkalská 9/A/, Bratislava 3 83104, REGIMED SR, s.r.o., 35883359
Lekáreň SYNKA, Terchová, Sv. Martina 1360/67/, Terchová 01306, Lekáreň SYNKA, s.r.o., 36676624
Lekáreň SYNKA, Belá, Belá 779 779/, Belá 01305, Lekáreň SYNKA, s.r.o., 36676624
Lekáreň BETULA, Košice, Letná 11/45/, Košice 04001, BETULA, spol. s r.o. Košice, 36178080
Lekáreň KRUŽLOV,Kružlov, Kružlov 144/, Kružlov 08604, Mgr. Jana Drotárová, 31301479
Lekáreň LINČIANSKA, Trnava, Limbová 7/, Trnava 91702, L.C. Pharma, s.r.o., 36219193
Lekáreň MEDI-STAV, Michaľany, Nové sídlisko 331/, Michaľany 07614, MEDI-STAV s.r.o., 36586404
Lekáreň NOVOPHARM, Budkovce, Objekt Domu služieb 211/, Budkovce 07215, NOVOPHARM s.r.o., 43968619
Lekáreň ART, Košice, Čajakova 2/, Košice 04001, ARTKE s.r.o., 43791760
Lekáreň Herba, Topoľčany, Pribinova 2300/5/, Topoľčany 95501, Pharm-Life s.r.o., 36867560
Lekáreň IMRO, Sena, Seňa 341/, Seňa 04458, Mgr. Igor Grega, 40848876
Lekáreň MÉDIA, Rimavská Sobota, B. Bartóka 1/, Rimavská Sobota 97901, Média - RS s.r.o., 47700491
Lekáreň CÍFER, Cífer, Pavetitšova 37/, Cífer 91943, L.C. Pharma, s.r.o., 36219193
Lekáreň MATRIX, Dunajská Streda, Veľkoblahovská 7333/44A/, Dunajská Streda 92901, MATRIX PHARM, s.r.o., 51856174
Lekáreň na Bulvári, Žilina, A. Bernoláka 3722/54/, Žilina 01001, Lekáreň na Bulvári, s.r.o., 51663139
Lekáreň U Zlatého hada, Zlaté Moravce, Župná 54/, Zlaté moravce 95301, I.V.J., s.r.o., 36535966
LEK. A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY SANIMAT, Betliarska 3741/9/, Bratislava 85107, SANIMAT SK s. r. o., 50246941

Zoznam lekární je informatívny.

- poskytovatelia IT služieb:

Cortex, a.s., U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 47125616
NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 30997763
Počítače a Programovanie s.r.o., Kuzmányho 22, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36005479
Pharmaservis s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36536512

- Spoločnosti zabezpečujúce služby archivácie a registratúry podľa osobitného zákona najmä:

DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. , Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 440 398