VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU PARTNER


Účasť na Vernostnom programe PARTNER je dobrovoľná a je založená výlučne na Vašom rozhodnutí. Predtým, ako sa rozhodnete do Vernostného programu PARTNER zapojiť, prečítajte si prosím informácie uvedené v tomto dokumente.

Tieto Všeobecné podmienky Vernostného programu PARTNER (resp. ich prípadné aktualizované znenie) sú a budú počas trvania vernostného programu dostupné v každej verejnej lekárni združenia „PARTNER Váš rodinný lekárnik“ zapojenej do vernostného programu, ako aj na internetovej stránke vernostnyprogram.partner.sk.

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Vernostný program PARTNER je určený pre všetkých zákazníkov lekární združenia „PARTNER Váš rodinný lekárnik“ (ďalej len „združenie PARTNER“), ktoré sú zapojené do tohto zákazníckeho Vernostného programu PARTNER (ďalej len „Vernostný program“). Vernostný program je prevádzkovaný spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Vernostný program je program pripisovania, sledovania a vyhodnocovania bodov za nákupy držiteľov vernostných kariet PARTNER vo verejných lekárňach v združení PARTNER, ktorý umožňuje čerpanie výhod pre držiteľov vernostných kariet PARTNER uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach Vernostného programu PARTNER (ďalej len „VOP“). Tieto VOP upravujú postup prevádzkovateľa Vernostného programu a záujemcu o vydanie vernostnej karty PARTNER pri žiadosti o registráciu do Vernostného programu, pravidlá Vernostného programu a práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom Vernostného programu a držiteľmi vernostnej karty PARTNER.

II. Účasť na vernostnom programe

2.1 Vernostná karta PARTNER (ďalej len „karta“) je karta, ktorá bude na požiadanie poskytnutá zákazníkovi bezplatne. Na kartu sa zaznamenávajú údaje o jednotlivých nákupoch jej držiteľa a táto karta oprávňuje jej držiteľa na čerpanie výhod vo verejných lekárňach v združení PARTNER zapojených do Vernostného programu.

2.2 Za výhody sa považujú odmeny/zľavy poskytnuté zákazníkovi v percentách, v eurách alebo v bodoch navyše. Karta je neprenosná a výhody držiteľa karty môžu byť uplatnené len pri jej predložení. Karta je majetkom prevádzkovateľa Vernostného programu a je použiteľná v ktorejkoľvek verejnej lekárni združenia PARTNER, ktorá je súčasťou Vernostného programu. Zoznam týchto lekární je uvedený v týchto VOP a aktualizovaný na stránke vernostnyprogram.partner.sk. Prevádzkovateľ Vernostného programu nezodpovedá za zneužitie karty alebo za zneužitie osobných údajov uvedených na karte v prípade jej straty alebo odcudzenia držiteľovi karty. Každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie karty, je oprávnená byť držiteľom iba jednej karty.

2.3 Držiteľom karty sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov, a

b) riadne vyplní a podpíše prihlášku do Vernostného programu.

2.4 Prihlášku do Vernostného programu je možné podať nasledovnými spôsobmi:

a) osobne v lekárni združenia PARTNER zapojenej do Vernostného programu; zákazníkovi bude v takomto prípade vydaná karta osobne priamo vo verejnej lekárni združenia PARTNER pri podaní prihlášky.

b) Registrácia do Vernostného programu je možná aj na webovej adrese vernostnyprogram.partner.sk (ďalej len „registrácia online“), kde zákazník môže vyplniť registračné údaje a prihlásiť sa takto do Vernostného programu. Po vyplnení online prihlášky bude zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu doručený tzv. aktivačný e-mail. Registráciu formou online je potrebné potvrdiť kliknutím na odkaz uvedený v aktivačnom e-maile, a to do 14 dní odo dňa doručenia aktivačného e-mailu; v opačnom prípade nebude online prihláška prijatá, zákazník sa nestane členom Vernostného programu a údaje zadané zákazníkom pri online registrácii budú po uplynutí lehoty 14 dní vymazané. Po potvrdení online registrácie bude zákazníkovi doručený potvrdzovací e-mail so sumárom osobných údajov, informáciou o spracovávaní údajov ako aj udelenými súhlasmi so spracúvaním osobných údajov a kódom pre spárovanie online účtu k vernostnej karte. Zákazník si pri online registrácii určí, v ktorej lekární si kartu vyzdvihne. Vyzdvihnutie karty je možné vo zvolenej lekárni do 365 dní od online registrácie. Za účelom vyzdvihnutia karty je potrebné, aby si zákazník vytlačil a vlastnoručne podpísal doručený potvrdzovací e-mail, v ktorom zákazník obdržal kód pre spárovanie online účtu k vernostnej karte. Tento vytlačený a podpísaný e-mail si zákazník vymení v ním určenej lekárni za kartu, ktorú mu v lekárni prostredníctvom kódu uvedenom v e-maile spárujú s online účtom.

Prihlášky so zjavne nesprávnymi alebo nekompletnými údajmi, nebudú považované za riadne podané a nebudú akceptované.

2.5 Online účet. Každému zákazníkovi, ktorý sa prihlásil do vernostného programu, či už osobne formou odovzdania papierovej prihlášky alebo registráciou online, bude vytvorený online účet, na ktorom budú evidované osobné údaje zákazníka/držiteľa karty, číslo jeho vernostnej karty, informácie o realizovaných nákupoch, za ktoré sa prideľujú body ako aj o získaných bodoch. V online účte sa bude nachádzať aj bonusový katalóg podľa čl. IV týchto VOP, ako aj možnosti čerpania bodov, ktoré držiteľ karty už nazbieral. Účelom online účtu je uľahčiť prístup držiteľom kariet k ich osobným údajom a tiež poskytnúť im pohodlný prehľad o možnosti čerpania nazbieraných bodov.

Aby zákazník/držiteľ karty mohol online účet využívať, je potrebné tento online účet aktivovať.

Pri online registrácii do vernostného programu prebehne aktivovanie online účtu automaticky kliknutím zákazníka na odkaz uvedený v aktivačnom e-maile, ktorý bude zákazníkovi zaslaný po online registrácii.

Pri osobnej registrácii formou podania papierovej prihlášky v lekárni bude držiteľovi karty na jeho e-mailovú adresu zadanú pri registrácii zaslaný informačný e-mail o tom, že mu bol online účet vytvorený, pričom pre jeho aktiváciu bude potrebné kliknúť na odkaz uvedený v predmetnom e-maile. Aktivovanie online účtu pri držiteľoch karty, ktorí sa do Vernostného programu zapojili osobnou registráciou formou podania papierovej prihlášky v lekárni, nie je podmienkou používania vernostnej karty.

2.6 Zamestnanci verejnej lekárne združenia PARTNER (ďalej len „Zamestnanci“) sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorej vydávajú novú kartu, ako aj osoby, ktorá kartu predložila pri nákupe, najmä ak majú dôvodné podozrenie, že karta bude použitá inou osobou, ako držiteľom karty. Držiteľ karty je v takomto prípade povinný preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom totožnosti (pas, vodičský preukaz, kartička poistenca). Zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať.

2.7 Ak osoba, ktorá kartu predložila alebo o ňu požiadala, odmietne preukázať svoju totožnosť alebo po preukázaní totožnosti sa preukáže, že osoba, ktorá kartu predložila, nie je totožná s držiteľom karty, Zamestnanci sú oprávnení odmietnuť poskytnutie alebo použitie takejto karty. Karta môže byť zadržaná, ak ju predloží iná osoba, ako držiteľ karty a tiež ak je karta evidovaná ako stratená alebo odcudzená.

2.8 Karta sa aktivuje pri prvom nákupe vo verejnej lekárni združenia PARTNER.

III. Podmienky pripisovania bodov na kartu

3.1 Z nákupu voľno predajného sortimentu lekárne zapojenej do Vernostného programu sa za každé 0,01 € s DPH pripíše na kartu 0,01 bodu.

3.2 Prevádzkovateľ môže na základe vlastného uváženia poskytnúť vyšší počet bodov na vybrané portfólio produktov lekárne zapojenej do Vernostného programu.

3.3 Prevádzkovateľ môže poskytnúť určitý počet bodov aj ako odmenu za iný výkon ako nákup voľno predajného sortimentu (napríklad forma odmeny v súťaži na sociálnych sieťach, vyplnenie doplnkových registračných údajov v online účte a pod.). Pri online registrácii resp. v online účte môže prevádzkovateľ udeliť určitý počet bodov aj za poskytnutie osobných údajov, ktorých uvedenie je dobrovoľné – v takomto prípade bude počet príslušných bodov, ktoré je možné získať, uvedený priamo pri online registrácii/v online účte.

IV. Čerpanie bodov z karty

4.1 Body pripísané na kartu oprávňujú držiteľa karty k nákupu zvýhodneného sortimentu z bonusového katalógu, ktorý obsahuje prevádzkovateľom určený voľne predajný sortiment (neviazaný na lekársky predpis, lekársky poukaz alebo na veterinárny lekársky predpis), pričom tento tovar a lieky nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Počet a druh produktov v katalógu určuje prevádzkovateľ. Katalóg produktov je zverejnený na webovej adrese vernostnyprogram.partner.sk a je tiež dostupný v lekárňach zapojených do Vernostného programu. Každý produkt v katalógu je možné zaplatiť zníženou hodnotou bežnej ceny v eurách a doplatkom v určenej hodnote bodov. Znížená cena v eurách a bodový doplatok je určený v katalógu a pri každom produkte individuálne.

4.2 Bonusový katalóg sa vydáva vždy na obdobie jedného kalendárneho roka, pričom sezónne môže byť obohatený o mimoriadne ponuky platné na skrátené obdobie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pridávať a uberať produkty z bonusového katalógu kedykoľvek v priebehu platnosti katalógu.

4.3 Vernostnú kartu je možné použiť iba spôsobom, ktorý upravujú tieto VOP. Za nepoužité body z vernostnej karty nie je možné požadovať peňažné alebo nepeňažné náhrady. Výhody vyplývajúce z vernostnej karty nie sú právne vymáhateľné.

4.4 Zamestnanci sú oprávnení odmietnuť použitie karty pri nákupe, ak u držiteľa karty je dôvodné podozrenie, že ním vykonané nákupy nie sú určené na jeho osobnú spotrebu, prípadne na osobnú spotrebu členov jeho domácnosti (najmä s ohľadom na objem nákupov).

4.5 Držiteľ karty musí ním nazbierané body využiť do 365 kalendárnych dní odo dňa ich pripísania na kartu; v opačnom prípade budú nevyužité body vymazané bez náhrady po uplynutí 365 kalendárnych dní odo dňa ich pripísania na kartu.

V. Zánik Vernostného programu

5.1 Vernostný program môže prevádzkovateľ zrušiť, avšak s tým, že držitelia kariet budú o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu informovaní tak, aby sa im umožnil časový priestor pre využitie doposiaľ nazbieraných bodov. Forma a spôsob informovania držiteľov kariet budú určené prevádzkovateľom Vernostného programu, minimálne však bude tento oznam dostupný a zverejnený v lekárňach zapojených do Vernostného programu, ako aj na webovej stránke vernostnyprogram.partner.sk (prevádzkovateľ upozorňuje, že adresné informovanie držiteľov kariet doručením písomnej informácie jednotlivým držiteľom nie je povinné). Ak si držiteľ karty do termínu účinnosti zrušenia Vernostného programu nazbierané body nevyčerpá, nebude mať nárok na akúkoľvek peňažnú náhradu či inú peňažnú kompenzáciu.

VI. Strata, odcudzenie a platnosť vernostnej karty

6.1 V prípade straty alebo odcudzenia karty bude držiteľovi karty na základe žiadosti o opätovné vydanie karty vydaná nová karta bezplatne. Žiadosť o opätovné vystavenie karty ako aj oznámenie o jej strate resp. odcudzení držiteľ zrealizuje písomne na e-mailovú adresu: info@partner.sk. Nahlásiť stratu alebo odcudzenie môže držiteľ vykonať aj priamo v lekárni, pričom mu bude na základe jeho údajov vystavená bezplatne nová karta. Na novú kartu bude držiteľovi pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku bodov stratenej alebo odcudzenej karty a pôvodná karta bude zablokovaná. Pri vybavovaní tejto žiadosti môže byť držiteľ z hľadiska jeho vlastnej ochrany požiadaný o potvrdenie totožnosti, a to napr. nahliadnutím Zamestnanca do dokladov alebo uvedením osobných údajov, ktoré uviedol v pôvodnej žiadosti .

6.2 Prevádzkovateľ si v prípade odôvodneného podozrenia, že došlo k porušeniu týchto VOP, predovšetkým pri získavaní bodov za nákupy, vyhradzuje právo kartu zablokovať alebo zrušiť.

6.3 Prevádzkovateľ kartu zruší, ak nebola použitá pri nákupe v lekárni združenia PARTNER dlhšie ako 3 roky.

6.4 Každý držiteľ karty môže kedykoľvek svoju účasť vo Vernostnom programe zrušiť zaslaním písomnej žiadosti, obsahom ktorej je žiadosť o zrušenie jeho účasti vo Vernostnom programe, na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo odovzdaním podpísanej žiadosti alebo odovzdaním Vernostnej karty v ktorejkoľvek lekárni združenia PARTNER zapojenej do Vernostného programu. Vernostná karta stratí platnosť aj v prípade, ak jej držiteľ písomne odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely Vernostného programu, nakoľko plnenie z tohto programu už nebude možné.

6.5 V prípade zániku účasti držiteľa vo Vernostnom programe z akéhokoľvek dôvodu vyššie nebude môcť byť držiteľovi poskytnutá žiadna peňažná ani nepeňažná náhrada za nazbierané a nevyužité body.

VII. Ochrana osobných údajov


Informácia o spracovávaní osobných údajov

Zapojenie sa do Vernostného programu a s tým súvisiace poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zákonnou povinnosťou, je založené len na Vašom rozhodnutí a je výlučne dobrovoľné. Rovnako je dobrovoľné aj používanie vernostnej karty pri nakupovaní v lekárňach PARTNER.

Prevádzkovateľom je spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO 34 142 941.

Osobné údaje dotknutých osôb zapojených do Vernostného programu budú spracovávané manuálne aj automatizovanými prostriedkami v informačnom systéme „Vernostný program PARTNER“, prípadne tiež v informačnom systéme „PARTNER Marketing“ za podmienky, že s tým dotknutá osoba vyjadrila osobitný súhlas.

Za správnosť údajov poskytnutých do informačného systému zodpovedá osoba, ktorá údaje poskytla.

Právnym základom spracovávania osobných údajov je dobrovoľný súhlas žiadateľa ako dotknutej osoby v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR).

Osobné údaje môžu byť pre účely Vernostného programu a priameho marketingu spracovávané aj za pomoci sprostredkovateľov spracovávajúcich osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ktorými sú najmä lekárne združenia PARTNER zapojené do Vernostného programu:

Lekáreň Centrum,Stupava,Hlavná29,IČO:44942486

Lekáreň U Spasiteľa,Košice,Národná trieda56,IČO:47611006

Lekáreň Park Anička,Košice,Pod Šiancom1D,IČO:51131196

Lekáreň APIA,Lipt. Mikuláš,Nám. Osloboditeľov18,IČO:00622826

Lekáreň PERLA,Bratislava,Mierová27,IČO:50749391

Lekáreň SCORPIO,Rozhanovce,Školská500/12,IČO:31689108

Lekáreň HOREC,Čaňa,Jarná902,IČO:31689108

Lekáreň DANKA,Hlohovec,SNP19,IČO:51318512

Lekáreň SOPHIA,Ružomberok,Plavisko7,IČO:46789499

Lekáreň Prof.ThDr.Hlaváča Štefana,Trenčín,Kubranská136/98,IČO:36337846

Lekáreň ACTIS,Hlohovec,Námestie sv. Michala16,IČO:31427154

Lekáreň FLOS TILIA,Sereď,Spádová1143,IČO:34110275

Lekáreň EZOTERIKA,Tešedíkovo,Tešedíkovo735,IČO:47446960

Lekáreň VALERIANA,Žarnovica,SNP22,IČO:31618464

Lekáreň ISKRA,Košice,Čordáková2,IČO:44307951

Lekáreň TILIA pharm,Šurany,SNP1,IČO:35976683

Lekáreň PRAMEŇ,Sološnica,Sološnica488,IČO:45537127

Lekáreň PRAMEŇ,Kuchyňa,Kuchyňa203,IČO:45537127

Lekáreň GALA,ObZS,IČO:37493248

Lekáreň BELÁ,Cintorínska66/40,IČO:47814985

Lekáreň VIVA,Mierová94,IČO:31986633

Lekáreň LAUDANUM,M.R.Štefánika7,IČO:35951028

Lekáreň PRI RADNICI,Bratislava,Istrijská7088/8D,IČO:35939338

Lekáreň PRI Stanici,Bratislava,Opletalova12,IČO:31758096

Lekáreň KLOKNER,Galanta,Hodská385,IČO:31825630

PRVÁ SENECKÁ lekáreň,Senec,Lichnerova84,IČO:34002154

Lekáreň VEĽKÝ BIEL,Veľký Biel,Poľovnícka 14,IČO:34002154

RODINNÁ LEKÁREŇ,Trebišov,Čsl. Armády3724,IČO:36598046

Lekáreň NA NÁMESTÍ,Spišská Nová Ves,Letná65/58,IČO:36599077

Lekáreň CORRIB,Poprad,Levočská26/A,IČO:52503895

Lekáreň VERBENA,Poprad,Krátka1,IČO:31148786

Lekáreň CALENDULA,Čadca,Palárikova 2845/26a,IČO:36754820

Lekáreň CALENDULA pobočka,Zborov nad Bystricou,Zborov nad Bystricou224,IČO:36754820

Lekáreň ELNED,Zvolen,Ľ.Štúra54,IČO:46483543

Lekáreň APIS,Košice,Uralská3,IČO:44085982

Lekáreň KRÁĽOVSKÁ,Skalica,Kráľovská1,IČO:31841040

Lekáreň APOTEKA,Martin,M. R. Štefánika27,IČO:47347988

Lekáreň APOTEKA,Žilina,Obežná 8777,IČO:47347961

Lekáreň ALIA,Šala,Budovateľská32,IČO:34121544

Lekáreň HERBA,Handlová,Okružná5/A,IČO:51482266

Lekáreň PODHÁJ,Podháj,Jána Goliana 38,IČO:36376281

Lekáreň REMEDIA,Jarovnice,Jarovnice203,IČO:31303013

Lekáreň APOTHEKA,Košice,Staničné námestie11,IČO:47619945

Lekáreň SANAMUS,Michalovce,Nám. osloboditeľov1034/68,IČO:36732141

Lekáreň ALFA,Prakovce,Prakovce21,IČO:36593290

Lekáreň ALOE,Poltár,Školská748/13,IČO:45283281

Lekáreň KVAPKA ZDRAVIA,Kráľovský Chlmec,Nemocničná2420/10,IČO:36598381

Lekareň LIPA,Giraltovce,Duklianska58/65,IČO:36500704

Lekareň U ZLATÉHO ORLA,Veľká Lomnica,Veľká Lomnica673/39,IČO:36465623

Lekáreň FORTUNA,Michalovce,Špitálska1264/23,IČO:36717762

Lekáreň ALTEANA,Sečovce,Dargovských hrdinov137/8,IČO:44078099

Lekáreň MAKOVICA,Zborov,Pod 100 lipami,IČO:33967750

Lekáreň Kúpelná 2,Piešťany,Winterova37,IČO:50939131

Lekáreň Kúpeľná,Piešťany,Winterova29,IČO:35830832

Lekáreň U hada,Levoča,Námestie Majstra Pavla13,IČO:52016897

Lekáreň M,Bánov,Školská1,IČO:36363120

Lekáreň Viola,Rabča,Rabčická 329,IČO:00623024

Lekáreň Monika,Pezinok,Hollého2/A,IČO:36052183

Lekáreň Regia,Lučenec,Železničná 172/13,IČO:36645206

Lekáreň U raka; Lučenec,Komenského6742,IČO:36700908

Lekáreň Harmónia,Detva,Záhradná3323/26,IČO:43797288

Lekáreň Na Námestí,Komjatice,Námestie A. Cabana 6,IČO:46988483

Lekáreň Zlaté Klasy,Zlaté Klasy,Poštová 550,IČO:36283151

Lekáreň Eukalyptus pobočka,Kriváň,Kriváň 441,IČO:43797288

Lekareň Melissa,Horná Streda,Horná Streda119,IČO:36277827

Lekáreň Ina,Bratislava,Hodžovo námestie 4,IČO:46837078

Lekáreň Na juhu,Piešťany,Javorova 25,IČO:36662437

Lekáreň Ficaria,Královský Chlmec,Hlavná717/174,IČO:36597139

Lekáreň Anežka,Zákamenné,Zákamenné39,IČO:51915073

Lekareň Zdravie,varín,Námestie Sv.Floriána1002,IČO:36391654

Lekáreň Herbária,Brezová pod Bradlom,Budovateľská1,IČO:45849579

Lekareň Krajné,Krajné,Krajné97,IČO:47061821

Lekáreň Muškát,Pezinok,Silvánová 33,IČO:51709970

Lekáreň Nádej,Snina,Sládkovičova 300,IČO:36693847

Lekáreň Štvrtok,Štvrtok na Ostrove,Hlavná 4/12,IČO:36283151

Lekáreň ZUZANA,Ružomberok,I. Houdeka17B,IČO:47200154

Lekáreň KAMÉLIA,Cejkov,Dom služieb 334,IČO:36598887

Lekáreň Svätého Jakuba,Michalovce,Gorkého4,IČO:41580044

Lekáreň sv. Martina,Kapušany,Na rínku5,IČO:36709174

Lekáreň Rozkvet,Snina,Študentská 1452,IČO:47014881

Lekáreň Poľana,Hriňová,Jarmočná1476,IČO:44360797

Lekáreň na Rúbanisku,Lučenec,Rúbanisko II77,IČO:00627208

Lekáreň TILIA,Trebiśov,Komenského2137/65,IČO:46914021

Lekáreň Vinbarg,Bardejov,J. Grešáka10,IČO:36611344

Lekáreň Lavandula,Dunajská Lužná,Lipnická 3153,IČO:47036176

Lekáreň Platan,Rovinka,Rovinka 209,IČO:35927623

Lekáreň Adonai,Košice,Smetanova 773/2,IČO:36660728

Lekáreň Medic,Sečovce,Obchodná 20/75,IČO:36599051

Lekáreň Pharmacopola,Košice,Cesta pod Hradovou13/A,IČO:36054127

Lekáreň Park,Piešťany,Winterova 6,IČO:34101331

Lekáreň V klinci,Námestovo,Hviezdoslavovo námestie213,IČO:36432687

Lekáreň Zlatý orol,Bytča,S. Sakalovej 151,IČO:43774571

Lekáreň Recept,Kremnica,Dolná 49/21,IČO:36042536

Lekáreň Astra,Ružomberok,A. Bernoláka 5231/4A,IČO:36433233

Lekareň Orfeus,Raslavice,Toplianska 15/3,IČO:36676179

Lekáreň Salix,Tlmače,Továrenská 210,IČO:46442146

Lekáreň BELLA VITA,Beluša,Štúrova2454,IČO:47589051

Lekáreň LADE VITA,Ladce,Cementárska164,IČO:47589051

Lekáreň KOLEČKO,Žilina,Hálkova3,IČO:36436933

Lekáreň Kamilka,Bežovce,Bežovce 111,IČO:51730090

Lekáreň Salix pobočka,Nová dedina,Nová Dedina 126,IČO:46442146

Lekáreň PRI DIVADLE,Bratislava,Gorkého3,IČO:36805998

Lekáreň sv. Mikuláša,Domaniža,Domaniža15,IČO:50989201

Lekáreň Tri veže,Bratislava,Bajkalská 9/A,IČO:35883359

Lekáreň sv. Michala,Námestovo,Hviezdoslavova45,IČO:51400324

Lekáreň SYNKA,Terchová,Sv. Martina 1360/67,IČO:36676624

Lekáreň SYNKA,Belá,Belá 779779,IČO:36676624

Ďalšími sprostredkovateľmi, s ktorými prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spolupracuje, sú aj

- Poskytovatelia IT služieb:

Cortex, a.s., U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 47125616

NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 30997763

Počítače a Programovanie s.r.o., Kuzmányho 22, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36005479

Pharmaservis s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36536512

- Spoločnosti zabezpečujúce služby archivácie a registratúry podľa osobitného zákona najmä:

DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. , Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 440 398

Osobné údaje môžu byť na interné administratívne účely poskytnuté osobám patriacim do skupiny PHOENIX (najmä materskej spoločnosti PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG so sídlom v Nemecku).

Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do krajín mimo EÚ ani nebudú zverejňované. Osobné údaje nebudú poskytované na ďalšie spracovávanie iným osobám.

Osobné údaje budú spracovávané a využívané za účelom preverenia záujmu o vydanie vernostnej karty, vydania vernostnej karty, evidovania nákupov s použitím vernostnej karty, poskytovania zliav a výhod držiteľovi vernostnej karty a vyhodnocovania nákupného spotrebiteľského správania.

Pre účely Vernostného programu budú spracovávané osobné údaje žiadateľa uvedené v prihlasovacom formulári, číslo vernostnej karty, údaje, ktoré vyplynú z používania vernostnej karty, počet vernostných bodov a spôsob ich čerpania. V online účte (resp. pri online registrácii) môžete uviesť aj osobné údaje, ktoré nie sú povinné a nie sú podmienkou pre zapojenie sa do Vernostného programu či pre vydanie karty. Ak nám tieto údaje na základe svojho vlastného uváženia poskytnete, umožníte nám tým lepšie porozumieť Vašim potrebám a preferenciám, a tým Vám poskytovať kvalitnejšie služby a zaujímavé ponuky (tzv. profilovanie). Niektoré z týchto nepovinných údajov môžu vypovedať o Vašom zdravotnom stave, a teda môžu byť považované za citlivé osobné údaje. Ak nám tieto nepovinné údaje poskytnete, máme za to, že nám ich poskytujete dobrovoľne a teda tieto osobné údaje budeme spracovávať na právnom základe, ktorým je Váš dobrovoľný súhlas (čl.6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Keďže pri použití vernostnej karty pri nákupe budú Vami zakúpené tovary zaznamenané na účet Vašej vernostnej karty, údaj o nákupe lieku, lieku na recept, výživového doplnku, kozmetiky, zdravotníckej pomôcky alebo iného sortimentu z lekárne môže za určitých okolností vypovedať o zdravotnom stave Vás alebo člena Vašej domácnosti a môže byť preto považovaný za citlivý osobný údaj; použitím Vašej vernostnej karty pri konkrétnom nákupe súhlasíte so spracovávaním aj takýchto osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu platnosti Vašej vernostnej karty. Váš súhlas zanikne, ak nevyužijete vernostnú kartu po dobu viac ako 3 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu zrusit.vernost@partner.sk s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním. Odvolaním Vášho súhlasu nebude Vaša ďalšia účasť na Vernostnom programe objektívne možná. Po zániku alebo odvolaní Vášho súhlasu podľa tohto odseku budú tiež vymazané všetky údaje aj z Vášho online účtu.

Priamy marketing a právo namietať

Za predpokladu, že nám k tomu udelíte súhlas, Vám ako členovi Vernostného programu a zákazníkovi lekární PARTNER môže prevádzkovateľ zasielať marketingové ponuky a informácie o ponuke tovarov a služieb lekární PARTNER, o aktuálnych akciách, ako aj Vás osloviť s realizáciou iných marketingových aktivít a prieskumov lekární v združení PARTNER (ďalej len „marketingová komunikácia“). S cieľom prinášať výhodné ponuky zákazníkom adresne, môžu byť tieto ponuky vytvárané a zasielané aj na základe údajov (nákupov) vyplývajúcich z používania Vašej vernostnej karty, z údajov, ktoré ste uviedli pri registrácii ako aj z údajov nachádzajúcich sa na Vašom online účte (tzv. profilovanie). Marketingová komunikácia Vám môže byť zasielaná najmä prostredníctvom elektronickej pošty (formou newslettru) alebo prostredníctvom sms/mms v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podľa toho, aké kontaktné údaje nám poskytnete.

Ak nám súhlas udelíte, kontaktné osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme za týmto účelom spracovávať po dobu, po ktorú trvá Vaša účasť vo Vernostnom programe. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu zrusit.vernost@partner.sk, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov pre účely priameho marketingu neznamená automaticky odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely Vernostného programu.

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Námietku môžete zaslať písomne na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu zrusit.vernost@partner.sk. Za námietku budeme považovať aj Vaše odhlásenie sa z odberu reklamných ponúk, ktoré Vám bude umožnené v každej elektronickej komunikácii.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; k realizácii tohto práva môžete využiť Váš online účet, kde si môžete sami svoje osobné údaje priamo aktualizovať (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi; (v) namietať podľa poučenia uvedeného vyššie; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

Dôležité kontakty: Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: dpo@phoenix.sk.

Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk .

Informácie o spracovávaní osobných údajov môžeme v čase aktualizovať, najmä ak sa zmenia právne predpisy alebo podmienky spracovávania osobných údajov, o čom Vás budeme vhodnou formou informovať. Aktuálnu verziu informácie o spracovávaní údajov nájdete vždy v každej lekárni združenia PARTNER alebo na stránke www.vernostnyprogram.partner.sk.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.2 Aktuálne platné znenie VOP, uverejnené na webových stránkach vernostnyprogram.partner.sk, sa môže líšiť od VOP, ktoré boli platné v čase, keď fyzická osoba požiadala o kartu. Odporúčame držiteľom karty informovať sa o zmenách a aktuálnom znení VOP v lekárňach zapojených do Vernostného programu PARTNER alebo na vyššie uvedených webových stránkach.

8.3 Prevádzkovateľ vernostného programu PARTNER je oprávnený kedykoľvek aktualizovať a meniť tieto VOP, pričom oznámenie o zmene bude zverejnené v každej lekárni zapojenej do programu PARTNER ako aj na web stránke vernostnyprogram.partner.sk. Zmeny VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na web stránke vernostnyprogram.partner.sk.

8.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu PARTNER nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke vernostnyprogram.partner.sk.