VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU PARTNER


Účasť na Vernostnom programe PARTNER je dobrovoľná a je založená výlučne na Vašom rozhodnutí. Predtým, ako sa rozhodnete do Vernostného programu PARTNER zapojiť, prečítajte si prosím informácie uvedené v tomto dokumente.

Tieto Všeobecné podmienky Vernostného programu PARTNER (resp. ich prípadné aktualizované znenie) sú a budú počas trvania vernostného programu dostupné v každej verejnej lekárni združenia „PARTNER Váš rodinný lekárnik“ zapojenej do vernostného programu, ako aj na internetovej stránke vernostnyprogram.partner.sk.

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Vernostný program PARTNER je určený pre všetkých zákazníkov lekární združenia „PARTNER Váš rodinný lekárnik“ (ďalej len „združenie PARTNER“), ktoré sú zapojené do tohto zákazníckeho Vernostného programu PARTNER (ďalej len „Vernostný program“). Vernostný program je prevádzkovaný spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Vernostný program je program pripisovania, sledovania a vyhodnocovania bodov za nákupy držiteľov vernostných kariet PARTNER vo verejných lekárňach v združení PARTNER, ktorý umožňuje čerpanie výhod pre držiteľov vernostných kariet PARTNER uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach Vernostného programu PARTNER (ďalej len „VOP“). Tieto VOP upravujú postup prevádzkovateľa Vernostného programu a záujemcu o vydanie vernostnej karty PARTNER pri žiadosti o registráciu do Vernostného programu, pravidlá Vernostného programu a práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom Vernostného programu a držiteľmi vernostnej karty PARTNER.

II. Účasť na vernostnom programe

2.1 Vernostná karta PARTNER (ďalej len „karta“) je karta, ktorá bude na požiadanie poskytnutá zákazníkovi bezplatne. Na kartu sa zaznamenávajú údaje o jednotlivých nákupoch jej držiteľa a táto karta oprávňuje jej držiteľa na čerpanie výhod vo verejných lekárňach v združení PARTNER zapojených do Vernostného programu.

2.2 Za výhody sa považujú odmeny/zľavy poskytnuté zákazníkovi v percentách, v eurách alebo v bodoch navyše. Karta je neprenosná a výhody držiteľa karty môžu byť uplatnené len pri jej predložení. Karta je majetkom prevádzkovateľa Vernostného programu a je použiteľná v ktorejkoľvek verejnej lekárni združenia PARTNER, ktorá je súčasťou Vernostného programu. Zoznam týchto lekární je uvedený v týchto VOP a aktualizovaný na stránke vernostnyprogram.partner.sk. Prevádzkovateľ Vernostného programu nezodpovedá za zneužitie karty alebo za zneužitie osobných údajov uvedených na karte v prípade jej straty alebo odcudzenia držiteľovi karty. Každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie karty, je oprávnená byť držiteľom iba jednej karty.

2.3 Držiteľom karty sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov, a

b) riadne vyplní a podpíše prihlášku do Vernostného programu.

2.4 Prihlášku do Vernostného programu je možné podať nasledovnými spôsobmi:

a) osobne v lekárni združenia PARTNER zapojenej do Vernostného programu; zákazníkovi bude v takomto prípade vydaná karta osobne priamo vo verejnej lekárni združenia PARTNER pri podaní prihlášky.

b) Registrácia do Vernostného programu je možná aj na webovej adrese vernostnyprogram.partner.sk (ďalej len „registrácia online“), kde zákazník môže vyplniť registračné údaje a prihlásiť sa takto do Vernostného programu. Po vyplnení online prihlášky bude zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu doručený tzv. aktivačný e-mail. Registráciu formou online je potrebné potvrdiť kliknutím na odkaz uvedený v aktivačnom e-maile, a to do 14 dní odo dňa doručenia aktivačného e-mailu; v opačnom prípade nebude online prihláška prijatá, zákazník sa nestane členom Vernostného programu a údaje zadané zákazníkom pri online registrácii budú po uplynutí lehoty 14 dní vymazané. Po potvrdení online registrácie bude zákazníkovi doručený potvrdzovací e-mail so sumárom osobných údajov, informáciou o spracovávaní údajov ako aj udelenými súhlasmi so spracúvaním osobných údajov a kódom pre spárovanie online účtu k vernostnej karte. Zákazník si pri online registrácii určí, v ktorej lekární si kartu vyzdvihne. Vyzdvihnutie karty je možné vo zvolenej lekárni do 365 dní od online registrácie. Za účelom vyzdvihnutia karty je potrebné, aby si zákazník vytlačil a vlastnoručne podpísal doručený potvrdzovací e-mail, v ktorom zákazník obdržal kód pre spárovanie online účtu k vernostnej karte. Tento vytlačený a podpísaný e-mail si zákazník vymení v ním určenej lekárni za kartu, ktorú mu v lekárni prostredníctvom kódu uvedenom v e-maile spárujú s online účtom.

Prihlášky so zjavne nesprávnymi alebo nekompletnými údajmi, nebudú považované za riadne podané a nebudú akceptované.

2.5 Online účet. Každému zákazníkovi, ktorý sa prihlásil do vernostného programu, či už osobne formou odovzdania papierovej prihlášky alebo registráciou online, bude vytvorený online účet, na ktorom budú evidované osobné údaje zákazníka/držiteľa karty, číslo jeho vernostnej karty, informácie o realizovaných nákupoch, za ktoré sa prideľujú body ako aj o získaných bodoch. V online účte sa bude nachádzať aj bonusový katalóg podľa čl. IV týchto VOP, ako aj možnosti čerpania bodov, ktoré držiteľ karty už nazbieral. Účelom online účtu je uľahčiť prístup držiteľom kariet k ich osobným údajom a tiež poskytnúť im pohodlný prehľad o možnosti čerpania nazbieraných bodov.

Aby zákazník/držiteľ karty mohol online účet využívať, je potrebné tento online účet aktivovať.

Pri online registrácii do vernostného programu prebehne aktivovanie online účtu automaticky kliknutím zákazníka na odkaz uvedený v aktivačnom e-maile, ktorý bude zákazníkovi zaslaný po online registrácii.

Pri osobnej registrácii formou podania papierovej prihlášky v lekárni bude držiteľovi karty na jeho e-mailovú adresu zadanú pri registrácii zaslaný informačný e-mail o tom, že mu bol online účet vytvorený, pričom pre jeho aktiváciu bude potrebné kliknúť na odkaz uvedený v predmetnom e-maile. Aktivovanie online účtu pri držiteľoch karty, ktorí sa do Vernostného programu zapojili osobnou registráciou formou podania papierovej prihlášky v lekárni, nie je podmienkou používania vernostnej karty.

2.6 Zamestnanci verejnej lekárne združenia PARTNER (ďalej len „Zamestnanci“) sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorej vydávajú novú kartu, ako aj osoby, ktorá kartu predložila pri nákupe, najmä ak majú dôvodné podozrenie, že karta bude použitá inou osobou, ako držiteľom karty. Držiteľ karty je v takomto prípade povinný preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom totožnosti (pas, vodičský preukaz, kartička poistenca). Zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať.

2.7 Ak osoba, ktorá kartu predložila alebo o ňu požiadala, odmietne preukázať svoju totožnosť alebo po preukázaní totožnosti sa preukáže, že osoba, ktorá kartu predložila, nie je totožná s držiteľom karty, Zamestnanci sú oprávnení odmietnuť poskytnutie alebo použitie takejto karty. Karta môže byť zadržaná, ak ju predloží iná osoba, ako držiteľ karty a tiež ak je karta evidovaná ako stratená alebo odcudzená.

2.8 Karta sa aktivuje pri prvom nákupe vo verejnej lekárni združenia PARTNER.

III. Podmienky pripisovania bodov na kartu

3.1 Z nákupu voľno predajného sortimentu lekárne zapojenej do Vernostného programu sa za každé 0,01 € s DPH pripíše na kartu 0,01 bodu.

3.2 Prevádzkovateľ môže na základe vlastného uváženia poskytnúť vyšší počet bodov na vybrané portfólio produktov lekárne zapojenej do Vernostného programu.

3.3 Prevádzkovateľ môže poskytnúť určitý počet bodov aj ako odmenu za iný výkon ako nákup voľno predajného sortimentu (napríklad forma odmeny v súťaži na sociálnych sieťach, vyplnenie doplnkových registračných údajov v online účte a pod.). Pri online registrácii resp. v online účte môže prevádzkovateľ udeliť určitý počet bodov aj za poskytnutie osobných údajov, ktorých uvedenie je dobrovoľné – v takomto prípade bude počet príslušných bodov, ktoré je možné získať, uvedený priamo pri online registrácii/v online účte.

IV. Čerpanie bodov z karty

4.1 Body pripísané na kartu oprávňujú držiteľa karty k nákupu zvýhodneného sortimentu z bonusového katalógu, ktorý obsahuje prevádzkovateľom určený voľne predajný sortiment (neviazaný na lekársky predpis, lekársky poukaz alebo na veterinárny lekársky predpis), pričom tento tovar a lieky nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Počet a druh produktov v katalógu určuje prevádzkovateľ. Katalóg produktov je zverejnený na webovej adrese vernostnyprogram.partner.sk a je tiež dostupný v lekárňach zapojených do Vernostného programu. Každý produkt v katalógu je možné zaplatiť zníženou hodnotou bežnej ceny v eurách a doplatkom v určenej hodnote bodov. Znížená cena v eurách a bodový doplatok je určený v katalógu a pri každom produkte individuálne.

4.2 Bonusový katalóg sa vydáva vždy na obdobie jedného kalendárneho roka, pričom sezónne môže byť obohatený o mimoriadne ponuky platné na skrátené obdobie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pridávať a uberať produkty z bonusového katalógu kedykoľvek v priebehu platnosti katalógu.

4.3 Vernostnú kartu je možné použiť iba spôsobom, ktorý upravujú tieto VOP. Za nepoužité body z vernostnej karty nie je možné požadovať peňažné alebo nepeňažné náhrady. Výhody vyplývajúce z vernostnej karty nie sú právne vymáhateľné.

4.4 Zamestnanci sú oprávnení odmietnuť použitie karty pri nákupe, ak u držiteľa karty je dôvodné podozrenie, že ním vykonané nákupy nie sú určené na jeho osobnú spotrebu, prípadne na osobnú spotrebu členov jeho domácnosti (najmä s ohľadom na objem nákupov).

4.5 Držiteľ karty musí ním nazbierané body využiť do 365 kalendárnych dní odo dňa ich pripísania na kartu; v opačnom prípade budú nevyužité body vymazané bez náhrady po uplynutí 365 kalendárnych dní odo dňa ich pripísania na kartu.

V. Zánik Vernostného programu

5.1 Vernostný program môže prevádzkovateľ zrušiť, avšak s tým, že držitelia kariet budú o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu informovaní tak, aby sa im umožnil časový priestor pre využitie doposiaľ nazbieraných bodov. Forma a spôsob informovania držiteľov kariet budú určené prevádzkovateľom Vernostného programu, minimálne však bude tento oznam dostupný a zverejnený v lekárňach zapojených do Vernostného programu, ako aj na webovej stránke vernostnyprogram.partner.sk (prevádzkovateľ upozorňuje, že adresné informovanie držiteľov kariet doručením písomnej informácie jednotlivým držiteľom nie je povinné). Ak si držiteľ karty do termínu účinnosti zrušenia Vernostného programu nazbierané body nevyčerpá, nebude mať nárok na akúkoľvek peňažnú náhradu či inú peňažnú kompenzáciu.

VI. Strata, odcudzenie a platnosť vernostnej karty

6.1 V prípade straty alebo odcudzenia karty bude držiteľovi karty na základe žiadosti o opätovné vydanie karty vydaná nová karta bezplatne. Žiadosť o opätovné vystavenie karty ako aj oznámenie o jej strate resp. odcudzení držiteľ zrealizuje písomne na e-mailovú adresu: info@partner.sk. Nahlásiť stratu alebo odcudzenie môže držiteľ vykonať aj priamo v lekárni, pričom mu bude na základe jeho údajov vystavená bezplatne nová karta. Na novú kartu bude držiteľovi pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku bodov stratenej alebo odcudzenej karty a pôvodná karta bude zablokovaná. Pri vybavovaní tejto žiadosti môže byť držiteľ z hľadiska jeho vlastnej ochrany požiadaný o potvrdenie totožnosti, a to napr. nahliadnutím Zamestnanca do dokladov alebo uvedením osobných údajov, ktoré uviedol v pôvodnej žiadosti .

6.2 Prevádzkovateľ si v prípade odôvodneného podozrenia, že došlo k porušeniu týchto VOP, predovšetkým pri získavaní bodov za nákupy, vyhradzuje právo kartu zablokovať alebo zrušiť.

6.3 Prevádzkovateľ kartu zruší, ak nebola použitá pri nákupe v lekárni združenia PARTNER dlhšie ako 3 roky.

6.4 Každý držiteľ karty môže kedykoľvek svoju účasť vo Vernostnom programe zrušiť zaslaním písomnej žiadosti, obsahom ktorej je žiadosť o zrušenie jeho účasti vo Vernostnom programe, na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo odovzdaním podpísanej žiadosti alebo odovzdaním Vernostnej karty v ktorejkoľvek lekárni združenia PARTNER zapojenej do Vernostného programu. Vernostná karta stratí platnosť aj v prípade, ak jej držiteľ písomne odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely Vernostného programu, nakoľko plnenie z tohto programu už nebude možné.

6.5 V prípade zániku účasti držiteľa vo Vernostnom programe z akéhokoľvek dôvodu vyššie nebude môcť byť držiteľovi poskytnutá žiadna peňažná ani nepeňažná náhrada za nazbierané a nevyužité body.

VII. Ochrana osobných údajov


Informácia o spracovávaní osobných údajov

Zapojenie sa do Vernostného programu a s tým súvisiace poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zákonnou povinnosťou, je založené len na Vašom rozhodnutí a je výlučne dobrovoľné. Rovnako je dobrovoľné aj používanie vernostnej karty pri nakupovaní v lekárňach PARTNER.

Prevádzkovateľom je spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO 34 142 941.

Osobné údaje dotknutých osôb zapojených do Vernostného programu budú spracovávané manuálne aj automatizovanými prostriedkami v informačnom systéme „Vernostný program PARTNER“, prípadne tiež v informačnom systéme „PARTNER Marketing“ za podmienky, že s tým dotknutá osoba vyjadrila osobitný súhlas.

Za správnosť údajov poskytnutých do informačného systému zodpovedá osoba, ktorá údaje poskytla.

Právnym základom spracovávania osobných údajov je dobrovoľný súhlas žiadateľa ako dotknutej osoby v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR).

Osobné údaje môžu byť pre účely Vernostného programu a priameho marketingu spracovávané aj za pomoci sprostredkovateľov spracovávajúcich osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ktorými sú najmä lekárne združenia PARTNER zapojené do Vernostného programu:

Lekáreň SCORPIO,Školská 500/12,Rozhanovce,IČO:31689108

Lekáreň PRVÁ SENECKÁ,Lichnerova 84,Senec,IČO:34002154

Lekáreň VEĽKÝ BIEL,Poľovnícka 14,Veľký Biel,IČO:34002154

Lekáreň Flos Tilia,Spádová 1143,Sereď,IČO:34110275

Lekáreň APIA,Nám. osloboditeľov 18,Liptovský Mikuláš,IČO:00622826

Lekáreň na Rúbanisku,Rúbanisko II.77,Lučenec,IČO:00627208

Lekáreň VALERIANA,SNP 22,Žarnovica,IČO:31618464

Lekáreň CÍFER,Pavetitšova 37,Cífer,IČO:36219193

Lekáreň Podháj,J. Goliána 38,Martin,IČO:36376281

Lekáreň Kružlov,OZS,Kružlov,IČO:31301479

Lekáreň VIVA,Mierová 94,Stará Ľubovňa,IČO:31986633

Lekáreň PRI STANICI,Opletalova 12,Bratislava 4,IČO:31758096

Lekáreň VIOLA,Rabčická 329,Rabča,IČO:00623024

Lekáreň ALIA BM,Budovateľská 32,Šaľa,IČO:34121544

Lekáreň Vitalita,Líščie údolie 57,Bratislava 4,IČO:31395112

Lekáreň MAGNÓLIA,Trojičné námestie 6,Bratislava 2,IČO:35735341

Lekáreň Makovica,Pod 100 lipami,Zborov,IČO:33967750

Lekáreň VERBENA,Krátka 1,Lozorno,IČO:31148786

Lekáreň KLOKNER,Hodská 385,Galanta,IČO:31825630

Lekáreň LINČIANSKA,Limbova 7,Trnava,IČO:36219193

Lekáreň BETULA,Letná 11/45,Košice,IČO:36178080

Lekáreň U Zlatého hada,Župná 54,Zlaté Moravce,IČO:36535966

Lekáreň ZDRAVIE,Námestie Sv.Floriána 1002,Varín,IČO:36391654

Lekáreň U ZLATÉHO ORLA,Školská 673/39,Veľká Lomnica,IČO:36465623

Lekáreň Cyprián,SNP 151,Spišská Stará Ves,IČO:34628151

Lekáreň Gala,ObZS,Holice na Ostrove,IČO:37493248

Lekáreň LIPA,Duklianska 58/65,Giraltovce,IČO:36500704

Lekáreň SVÄTÉHO JAKUBA,Gorkého 4,Michalovce,IČO:41580044

Lekáreň KARLOVKA,Nám.Sv.Františka 6,Bratislava 4,IČO:35909218

LEKÁREŇ PRI RADNICI spol.s r.o.,Istrijská 8/d,Bratislava 4,IČO:35939338

Lekáreň SALVATOR,Lichnerova 24,Senec,IČO:36344214

Lekáreň Alfa, s.r.o,Prakovce 21,Prakovce,IČO:36593290

Lekáreň FICARIA,Hlavná 717/174,Kráľovský Chlmec,IČO:36597139

Lekáreň KVAPKA ZDRAVIA,Nemocničná 2420/10,Kráľovský Chlmec,IČO:36598381

Lekáreň NA NÁMESTÍ,Letná 65/58,Spišská Nová Ves,IČO:36599077

Lekáreň PHARMACOPOLA,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice ,IČO:36054127

Lekáreň MEDCENTRUM MEDIKA, s.r.o.,J. Milca 33,Žilina,IČO:36350214

Lekáreň Laudanum,M.R.Štefánika 7,Šurany,IČO:35951028

LEKÁREŇ V KLINCI, FARMACIA PLUS spol. s r.o.,Hviezdoslavovo námestie 213,Námestovo,IČO:36432687

Lekáreň TILIA pharm,SNP 1,Šurany,IČO:35976683

Lekáreň Zlaté Klasy,Poštová 550,Zlaté Klasy,IČO:36283151

Lekáreň Štvrtok pobočka,Hlavná 4/12,Štvrtok na Ostrove,IČO:36283151

Lekáreň HELIOS,Dolná 3,Banská Štiavnica,IČO:36647659

Lekáreň CENTRUM,Ľudovíta Štúra 2,Topoľčany,IČO:35975521

Lekáreň Prof.ThDr.Hlaváča Štefana,Kubranská 136/98,Trenčín,IČO:36337846

Lekáreň MEDIC,Obchodná 20/75,Sečovce,IČO:36599051

Lekáreň MONIKA,Hollého 2/A,Pezinok,IČO:36052183

Lekáreň PLATAN,Rovinka 209,Rovinka,IČO:35927623

Lekáreň SYNKA, s.r.o.,Sv. Martina 1360/67,Terchová,IČO:36676624

Lekáreň SYNKA pobočka,Belá 779,Belá,IČO:36676624

Lekáreň REGIA,Železničná 172/13,Lučenec,IČO:36645206

Lekáreň SPERANSA,sv. Pavla 28/A,Chminianska Nová Ves,IČO:36494518

Lekáreň Vinbarg s.r.o.,J. Grešáka 10,Bardejov,IČO:36611344

Lekáreň U ŠKORPIÓNA,Bernolákova 24,Zlaté Moravce,IČO:35928484

RODINNÁ LEKÁREŇ,Čsl. armády 3724,Trebišov,IČO:36598046

Lekáreň Orfeus,Toplianska 15/3,Raslavice,IČO:36676179

Lekáreň M,Školská 1,Bánov,IČO:36363120

Lekáreň NA JUHU,Javorova 25,Piešťany,IČO:36662437

Lekáreň Na Rákócziho ulici,Rákócziho 3125,Komárno,IČO:36673269

Lekáreň NÁDEJ,Sládkovičova 300,Snina,IČO:36693847

Lekáreň Park,Winterova 6,Piešťany,IČO:34101331

Lekáreň SANAMUS,Nám. osloboditeľov 1034/68,Michalovce,IČO:36732141

Lekáreň FORTUNA,Špitálska 1264/23,Michalovce,IČO:36717762

Lekáreň LÚČ,1. mája 22,Humenné,IČO:36363511

Lekáreň ADONAI,Smetanova 773/2,Košice,IČO:36660728

Lekáreň CALENDULA, s.r.o.,Palárikova 2845/26a,Čadca,IČO:36754820

Lekáreň CALENDULA, s.r.o. pobočka,Zborov nad Bystricou 224,Zborov nad Bystricou,IČO:36754820

Lekáreň AMBROSIA,Športová 583,Gabčíkovo,IČO:36833801

Lekáreň ART,Čajakova 1192/2,Košice,IČO:43791760

LEKÁREŇ HARMÓNIA,Záhradná 3323/26,Detva,IČO:43797288

Lekáreň ALTEANA,Dargovských hrdinov 137/8,Sečovce,IČO:44078099

Lekáreň NOVOPHARM,objekt Domu služieb 211,Budkovce,IČO:43968619

Lekáreň APIS,OC Čingov,Uralská 2736/3,Košice,IČO:44085982

Lekáreň Zlatý orol,S. Sakalovej 151,Bytča,IČO:43774571

Lekáreň PRI DIVADLE,Gorkého 3,Bratislava 1,IČO:36805998

Lekáreň MELLISA,Horná Streda 119,Horná Streda,IČO:36277827

Lekáreň ALOE,Školská 748/13,Poltár,IČO:45283281

Lekáreň CENTRUM,Hlavná 29,Stupava,IČO:44942486

Lekáreň KAMÉLIA,Dom služieb 334,Cejkov,IČO:36598887

Lekáreň sv. Martina,Na rínku 5,Kapušany,IČO:36709174

Lekáreň HERBÁRIA,Budovateľská 1,Brezová pod Bradlom,IČO:45849579

Lekáreň Poľana,Jarmočná 1476,Hriňová,IČO:44360797

Lekáreň Prameň,Sološnica 488,Sološnica,IČO:45537127

Lekáreň PRAMEŇ - pobočka,Kuchyňa 203,Kuchyňa,IČO:45537127

Lekáreň ELNED,Ľ.Štúra 54,Zvolen,IČO:46483543

Lekáreň CENTRUM,Kollárova 5585/37,Martin,IČO:46377573

Lekáreň SALIX,Továrenská 210,Tlmače,IČO:46442146

Lekáreň SALIX pobočka,Nová Dedina 126,Nová Dedina,IČO:46442146

Lekáreň U raka,Komenského 6742,Lučenec,IČO:36700908

Lekáreň TILIA,Komenského 2137/65,Trebišov,IČO:46914021

Lekáreň SOPHIA,Plavisko 7,Ružomberok,IČO:46789499

Lekáreň MEDI-STAV,Nové sídlisko 331,Michaľany,IČO:36586404

LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ,Námestie A. Cabana 6,Komjatice,IČO:46988483

Lekáreň INA,Hodžovo námestie 4,Bratislava 1,IČO:46837078

Lekáreň LAVANDULA,Lipnická 3153,Dunajská Lužná,IČO:47036176

Lekáreň U KOZMU A DAMIANA,M. Sch. Trnavského 8,Bratislava 4,IČO:47178957

Lekáreň MILLENIUM,Raymanova 3,Prešov,IČO:47137134

Lekáreň MILLENIUM pobočka,Petrovany 317,Petrovany,IČO:47137134

Lekáreň KRAJNÉ,Krajné 97,Krajné,IČO:47061821

Lekáreň ACTIS,Námestie sv. Michala 16,Hlohovec,IČO:31427154

Lekáreň Rozkvet,Študentská 1452,Snina,IČO:47014881

Lekáreň RECEPT Kremnica,Dolná 49/21,Kremnica,IČO:36042536

Lekáreň FARMÁCIA,Zelený kríčok 1D,Trnava,IČO:47575981

Lekáreň Ezoterika s.r.o.,Tešedíkovo 735,Tešedíkovo,IČO:47446960

Lekáreň BELLA VITA,Štúrova 2454,Beluša,IČO:47589051

Lekáreň LADE VITA,Cementárska 164,Ladce,IČO:47589051

Lekáreň Kúpeľná,Winterova 29,Piešťany,IČO:35830832

Lekáreň Danica,Sokolská 275/1,Zvolen,IČO:47741341

Lekáreň Danica pobočka,Slávikova 17,Dobrá Niva,IČO:47741341

Lekáreň U SPASITEĽA,Národná trieda 56,Košice,IČO:47611006

LEKÁREŇ Belá,Cintorínska 66/40,Belá nad Cirochou,IČO:47814985

Lekáreň ISKRA,Čordáková 1207/2,Košice,IČO:44307951

Lekáreň TRI VEŽE,Bajkalská 9/A,Bratislava 3,IČO:35883359

Lekáreň apoteka,M. R. Štefánika 27,Martin,IČO:47347988

Lekáreň APOTHEKA,Staničné námestie 11,Košice,IČO:47619945

Lekáreň apoteka,Obežná 8777,Žilina,IČO:47347961

Lekáreň ZUZANA,I. Houdeka 17B.,Ružomberok,IČO:47200154

Lekáreň MÉDIA,B. Bartóka,Rimavská Sobota,IČO:47700491

Lekáreň IMRO,Seňa 341,Seňa,IČO:40848876

Lekáreň Laborec,Povstania českého ľudu 3,Košice,IČO:50420836

Kúpeľná lekáreň 2,Winterova 37,Piešťany,IČO:50939131

Lekáreň PERLA,Mierová 27,Bratislava 2,IČO:50749391

Lekáreň PARK ANIČKA,Pod Šiancom 1D,Košice,IČO:51131196

Lekáreň sv. Mikuláša,Domaniža 15,Domaniža,IČO:50989201

Lekáreň Danka,SNP 19,Hlohovec,IČO:51318512

Lekáreň Kamilka,Bežovce 111,Bežovce,IČO:51730090

Lekáreň MUŠKÁT,Silvánová 6061/33,Pezinok,IČO:51709970

Lekáreň MATRIX,Veľkoblahovská 7333/44A,Dunajská Streda,IČO:51856174

Lekáreň HERBA,Okružná 1961/5A,Handlová,IČO:51482266

Lekáreň U sv. Antona,Námestie SNP 1398/64,Detva,IČO:31622011

Lekáreň na Bulvári, s.r.o.,A. Bernoláka 3722/54,Žilina,IČO:51663139

Lekáreň U HADA,Námestie Majstra Pavla 13,Levoča,IČO:52016897

Lekáreň KRÁĽOVSKÁ,Kráľovská 1,Skalica,IČO:31841040

Lekáreň Anežka,Zákamenné 39,Zákamenné,IČO:51915073

Lekáreň Herba,Pribinova 2300/5,Topoľčany,IČO:36867560

Lekáreň CORRIB,Levočská 26/A,Poprad,IČO:52503895

Lekáreň Sv. Michala,Hviezdoslavova 45,Námestovo,IČO:51400324

Lekáreň Iris,A. Stodolu 28,Martin,IČO:52797384

Lekáreň Kokava,Kukučínova 404/45,Kokava nad Rimavicou,IČO:51699982

Lekáreň REMEDIA,Jarovnice 203,Jarovnice,IČO:31303013

Lekáreň Anežka,Pavlovičova 3325/3,Bratislava 2,IČO:52409279

Lekáreň NA KRIŽOVATKE,Cukrovarská 3034,Sereď,IČO:53074751

Lekáreň KRIVÁŇ,Kriváň 439,Kriváň,IČO:53189698

Lekáreň Veča,,Šaľa,IČO:53354303

Lekáreň CENTRUM,Strojárska 2526/100,Snina,IČO:31303323

Lekáreň HOREC,Jarná 902,Čaňa,IČO:31689108


Ďalšími sprostredkovateľmi, s ktorými prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spolupracuje, sú aj

- Poskytovatelia IT služieb:

Cortex, a.s., U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 47125616

NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 30997763

Počítače a Programovanie s.r.o., Kuzmányho 22, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36005479

Pharmaservis s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36536512

- Spoločnosti zabezpečujúce služby archivácie a registratúry podľa osobitného zákona najmä:

DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. , Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 440 398

Osobné údaje môžu byť na interné administratívne účely poskytnuté osobám patriacim do skupiny PHOENIX (najmä materskej spoločnosti PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG so sídlom v Nemecku).

Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do krajín mimo EÚ ani nebudú zverejňované. Osobné údaje nebudú poskytované na ďalšie spracovávanie iným osobám.

Osobné údaje budú spracovávané a využívané za účelom preverenia záujmu o vydanie vernostnej karty, vydania vernostnej karty, evidovania nákupov s použitím vernostnej karty, poskytovania zliav a výhod držiteľovi vernostnej karty a vyhodnocovania nákupného spotrebiteľského správania.

Pre účely Vernostného programu budú spracovávané osobné údaje žiadateľa uvedené v prihlasovacom formulári, číslo vernostnej karty, údaje, ktoré vyplynú z používania vernostnej karty, počet vernostných bodov a spôsob ich čerpania. V online účte (resp. pri online registrácii) môžete uviesť aj osobné údaje, ktoré nie sú povinné a nie sú podmienkou pre zapojenie sa do Vernostného programu či pre vydanie karty. Ak nám tieto údaje na základe svojho vlastného uváženia poskytnete, umožníte nám tým lepšie porozumieť Vašim potrebám a preferenciám, a tým Vám poskytovať kvalitnejšie služby a zaujímavé ponuky (tzv. profilovanie). Niektoré z týchto nepovinných údajov môžu vypovedať o Vašom zdravotnom stave, a teda môžu byť považované za citlivé osobné údaje. Ak nám tieto nepovinné údaje poskytnete, máme za to, že nám ich poskytujete dobrovoľne a teda tieto osobné údaje budeme spracovávať na právnom základe, ktorým je Váš dobrovoľný súhlas (čl.6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Keďže pri použití vernostnej karty pri nákupe budú Vami zakúpené tovary zaznamenané na účet Vašej vernostnej karty, údaj o nákupe lieku, lieku na recept, výživového doplnku, kozmetiky, zdravotníckej pomôcky alebo iného sortimentu z lekárne môže za určitých okolností vypovedať o zdravotnom stave Vás alebo člena Vašej domácnosti a môže byť preto považovaný za citlivý osobný údaj; použitím Vašej vernostnej karty pri konkrétnom nákupe súhlasíte so spracovávaním aj takýchto osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu platnosti Vašej vernostnej karty. Váš súhlas zanikne, ak nevyužijete vernostnú kartu po dobu viac ako 3 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu zrusit.vernost@partner.sk s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním. Odvolaním Vášho súhlasu nebude Vaša ďalšia účasť na Vernostnom programe objektívne možná. Po zániku alebo odvolaní Vášho súhlasu podľa tohto odseku budú tiež vymazané všetky údaje aj z Vášho online účtu.

Priamy marketing a právo namietať

Za predpokladu, že nám k tomu udelíte súhlas, Vám ako členovi Vernostného programu a zákazníkovi lekární PARTNER môže prevádzkovateľ zasielať marketingové ponuky a informácie o ponuke tovarov a služieb lekární PARTNER, o aktuálnych akciách, ako aj Vás osloviť s realizáciou iných marketingových aktivít a prieskumov lekární v združení PARTNER (ďalej len „marketingová komunikácia“). S cieľom prinášať výhodné ponuky zákazníkom adresne, môžu byť tieto ponuky vytvárané a zasielané aj na základe údajov (nákupov) vyplývajúcich z používania Vašej vernostnej karty, z údajov, ktoré ste uviedli pri registrácii ako aj z údajov nachádzajúcich sa na Vašom online účte (tzv. profilovanie). Marketingová komunikácia Vám môže byť zasielaná najmä prostredníctvom elektronickej pošty (formou newslettru) alebo prostredníctvom sms/mms v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podľa toho, aké kontaktné údaje nám poskytnete.

Ak nám súhlas udelíte, kontaktné osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme za týmto účelom spracovávať po dobu, po ktorú trvá Vaša účasť vo Vernostnom programe. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu zrusit.vernost@partner.sk, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov pre účely priameho marketingu neznamená automaticky odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely Vernostného programu.

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Námietku môžete zaslať písomne na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu zrusit.vernost@partner.sk. Za námietku budeme považovať aj Vaše odhlásenie sa z odberu reklamných ponúk, ktoré Vám bude umožnené v každej elektronickej komunikácii.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; k realizácii tohto práva môžete využiť Váš online účet, kde si môžete sami svoje osobné údaje priamo aktualizovať (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi; (v) namietať podľa poučenia uvedeného vyššie; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

Dôležité kontakty: Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: dpo@phoenix.sk.

Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk .

Informácie o spracovávaní osobných údajov môžeme v čase aktualizovať, najmä ak sa zmenia právne predpisy alebo podmienky spracovávania osobných údajov, o čom Vás budeme vhodnou formou informovať. Aktuálnu verziu informácie o spracovávaní údajov nájdete vždy v každej lekárni združenia PARTNER alebo na stránke www.vernostnyprogram.partner.sk.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.2 Aktuálne platné znenie VOP, uverejnené na webových stránkach vernostnyprogram.partner.sk, sa môže líšiť od VOP, ktoré boli platné v čase, keď fyzická osoba požiadala o kartu. Odporúčame držiteľom karty informovať sa o zmenách a aktuálnom znení VOP v lekárňach zapojených do Vernostného programu PARTNER alebo na vyššie uvedených webových stránkach.

8.3 Prevádzkovateľ vernostného programu PARTNER je oprávnený kedykoľvek aktualizovať a meniť tieto VOP, pričom oznámenie o zmene bude zverejnené v každej lekárni zapojenej do programu PARTNER ako aj na web stránke vernostnyprogram.partner.sk. Zmeny VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na web stránke vernostnyprogram.partner.sk.

8.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu PARTNER nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke vernostnyprogram.partner.sk.