VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU PARTNER


Účasť na Vernostnom programe PARTNER je dobrovoľná a je založená výlučne na Vašom rozhodnutí. Predtým, ako sa rozhodnete do Vernostného programu PARTNER zapojiť, prečítajte si prosím informácie uvedené v tomto dokumente.

Tieto Všeobecné podmienky Vernostného programu PARTNER (resp. ich prípadné aktualizované znenie) sú a budú počas trvania vernostného programu dostupné v každej verejnej lekárni združenia „PARTNER Váš rodinný lekárnik“ zapojenej do vernostného programu, ako aj na internetovej stránke vernostnyprogram.partner.sk.

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Vernostný program PARTNER je určený pre všetkých zákazníkov lekární združenia „PARTNER Váš rodinný lekárnik“ (ďalej len „združenie PARTNER“), ktoré sú zapojené do tohto zákazníckeho Vernostného programu PARTNER (ďalej len „Vernostný program“). Vernostný program je prevádzkovaný spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Vernostný program je program pripisovania, sledovania a vyhodnocovania bodov za nákupy držiteľov vernostných kariet PARTNER vo verejných lekárňach v združení PARTNER, ktorý umožňuje čerpanie výhod pre držiteľov vernostných kariet PARTNER uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach Vernostného programu PARTNER (ďalej len „VOP“). Tieto VOP upravujú postup prevádzkovateľa Vernostného programu a záujemcu o vydanie vernostnej karty PARTNER pri žiadosti o registráciu do Vernostného programu, pravidlá Vernostného programu a práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom Vernostného programu a držiteľmi vernostnej karty PARTNER.

II. Účasť na vernostnom programe

2.1 Vernostná karta PARTNER (ďalej len „karta“) je karta, ktorá bude na požiadanie poskytnutá zákazníkovi bezplatne. Na kartu sa zaznamenávajú údaje o jednotlivých nákupoch jej držiteľa a táto karta oprávňuje jej držiteľa na čerpanie výhod vo verejných lekárňach v združení PARTNER zapojených do Vernostného programu.

2.2 Za výhody sa považujú odmeny/zľavy poskytnuté zákazníkovi v percentách, v eurách alebo v bodoch navyše. Karta je neprenosná a výhody držiteľa karty môžu byť uplatnené len pri jej predložení. Karta je majetkom prevádzkovateľa Vernostného programu a je použiteľná v ktorejkoľvek verejnej lekárni združenia PARTNER, ktorá je súčasťou Vernostného programu. Zoznam týchto lekární je uvedený v týchto VOP a aktualizovaný na stránke vernostnyprogram.partner.sk. Prevádzkovateľ Vernostného programu nezodpovedá za zneužitie karty alebo za zneužitie osobných údajov uvedených na karte v prípade jej straty alebo odcudzenia držiteľovi karty. Každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie karty, je oprávnená byť držiteľom iba jednej karty.

2.3 Držiteľom karty sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov, a

b) riadne vyplní a podpíše prihlášku do Vernostného programu.

2.4 Prihlášku do Vernostného programu je možné podať nasledovnými spôsobmi:

a) osobne v lekárni združenia PARTNER zapojenej do Vernostného programu; zákazníkovi bude v takomto prípade vydaná karta osobne priamo vo verejnej lekárni združenia PARTNER pri podaní prihlášky.

b) Registrácia do Vernostného programu je možná aj na webovej adrese vernostnyprogram.partner.sk (ďalej len „registrácia online“), kde zákazník môže vyplniť registračné údaje a prihlásiť sa takto do Vernostného programu. Po vyplnení online prihlášky bude zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu doručený tzv. aktivačný e-mail. Registráciu formou online je potrebné potvrdiť kliknutím na odkaz uvedený v aktivačnom e-maile, a to do 14 dní odo dňa doručenia aktivačného e-mailu; v opačnom prípade nebude online prihláška prijatá, zákazník sa nestane členom Vernostného programu a údaje zadané zákazníkom pri online registrácii budú po uplynutí lehoty 14 dní vymazané. Po potvrdení online registrácie bude zákazníkovi doručený potvrdzovací e-mail so sumárom osobných údajov, informáciou o spracovávaní údajov ako aj udelenými súhlasmi so spracúvaním osobných údajov a kódom pre spárovanie online účtu k vernostnej karte. Zákazník si pri online registrácii určí, v ktorej lekární si kartu vyzdvihne. Vyzdvihnutie karty je možné vo zvolenej lekárni do 365 dní od online registrácie. Za účelom vyzdvihnutia karty je potrebné, aby si zákazník vytlačil a vlastnoručne podpísal doručený potvrdzovací e-mail, v ktorom zákazník obdržal kód pre spárovanie online účtu k vernostnej karte. Tento vytlačený a podpísaný e-mail si zákazník vymení v ním určenej lekárni za kartu, ktorú mu v lekárni prostredníctvom kódu uvedenom v e-maile spárujú s online účtom.

Prihlášky so zjavne nesprávnymi alebo nekompletnými údajmi, nebudú považované za riadne podané a nebudú akceptované.

2.5 Online účet. Každému zákazníkovi, ktorý sa prihlásil do vernostného programu, či už osobne formou odovzdania papierovej prihlášky alebo registráciou online, bude vytvorený online účet, na ktorom budú evidované osobné údaje zákazníka/držiteľa karty, číslo jeho vernostnej karty, informácie o realizovaných nákupoch, za ktoré sa prideľujú body ako aj o získaných bodoch. V online účte sa bude nachádzať aj bonusový katalóg podľa čl. IV týchto VOP, ako aj možnosti čerpania bodov, ktoré držiteľ karty už nazbieral. Účelom online účtu je uľahčiť prístup držiteľom kariet k ich osobným údajom a tiež poskytnúť im pohodlný prehľad o možnosti čerpania nazbieraných bodov.

Aby zákazník/držiteľ karty mohol online účet využívať, je potrebné tento online účet aktivovať.

Pri online registrácii do vernostného programu prebehne aktivovanie online účtu automaticky kliknutím zákazníka na odkaz uvedený v aktivačnom e-maile, ktorý bude zákazníkovi zaslaný po online registrácii.

Pri osobnej registrácii formou podania papierovej prihlášky v lekárni bude držiteľovi karty na jeho e-mailovú adresu zadanú pri registrácii zaslaný informačný e-mail o tom, že mu bol online účet vytvorený, pričom pre jeho aktiváciu bude potrebné kliknúť na odkaz uvedený v predmetnom e-maile. Aktivovanie online účtu pri držiteľoch karty, ktorí sa do Vernostného programu zapojili osobnou registráciou formou podania papierovej prihlášky v lekárni, nie je podmienkou používania vernostnej karty.

2.6 Zamestnanci verejnej lekárne združenia PARTNER (ďalej len „Zamestnanci“) sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorej vydávajú novú kartu, ako aj osoby, ktorá kartu predložila pri nákupe, najmä ak majú dôvodné podozrenie, že karta bude použitá inou osobou, ako držiteľom karty. Držiteľ karty je v takomto prípade povinný preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom totožnosti (pas, vodičský preukaz, kartička poistenca). Zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať.

2.7 Ak osoba, ktorá kartu predložila alebo o ňu požiadala, odmietne preukázať svoju totožnosť alebo po preukázaní totožnosti sa preukáže, že osoba, ktorá kartu predložila, nie je totožná s držiteľom karty, Zamestnanci sú oprávnení odmietnuť poskytnutie alebo použitie takejto karty. Karta môže byť zadržaná, ak ju predloží iná osoba, ako držiteľ karty a tiež ak je karta evidovaná ako stratená alebo odcudzená.

2.8 Karta sa aktivuje pri prvom nákupe vo verejnej lekárni združenia PARTNER.

III. Podmienky pripisovania bodov na kartu

3.1 Z nákupu voľno predajného sortimentu lekárne zapojenej do Vernostného programu sa za každé 0,01 € s DPH pripíše na kartu 0,01 bodu.

3.2 Prevádzkovateľ môže na základe vlastného uváženia poskytnúť vyšší počet bodov na vybrané portfólio produktov lekárne zapojenej do Vernostného programu.

3.3 Prevádzkovateľ môže poskytnúť určitý počet bodov aj ako odmenu za iný výkon ako nákup voľno predajného sortimentu (napríklad forma odmeny v súťaži na sociálnych sieťach, vyplnenie doplnkových registračných údajov v online účte a pod.). Pri online registrácii resp. v online účte môže prevádzkovateľ udeliť určitý počet bodov aj za poskytnutie osobných údajov, ktorých uvedenie je dobrovoľné – v takomto prípade bude počet príslušných bodov, ktoré je možné získať, uvedený priamo pri online registrácii/v online účte.

IV. Čerpanie bodov z karty

4.1 Body pripísané na kartu oprávňujú držiteľa karty k nákupu zvýhodneného sortimentu z bonusového katalógu, ktorý obsahuje prevádzkovateľom určený voľne predajný sortiment (neviazaný na lekársky predpis, lekársky poukaz alebo na veterinárny lekársky predpis), pričom tento tovar a lieky nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Počet a druh produktov v katalógu určuje prevádzkovateľ. Katalóg produktov je zverejnený na webovej adrese vernostnyprogram.partner.sk a je tiež dostupný v lekárňach zapojených do Vernostného programu. Každý produkt v katalógu je možné zaplatiť zníženou hodnotou bežnej ceny v eurách a doplatkom v určenej hodnote bodov. Znížená cena v eurách a bodový doplatok je určený v katalógu a pri každom produkte individuálne.

4.2 Bonusový katalóg sa vydáva vždy na obdobie jedného kalendárneho roka, pričom sezónne môže byť obohatený o mimoriadne ponuky platné na skrátené obdobie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pridávať a uberať produkty z bonusového katalógu kedykoľvek v priebehu platnosti katalógu.

4.3 Vernostnú kartu je možné použiť iba spôsobom, ktorý upravujú tieto VOP. Za nepoužité body z vernostnej karty nie je možné požadovať peňažné alebo nepeňažné náhrady. Výhody vyplývajúce z vernostnej karty nie sú právne vymáhateľné.

4.4 Zamestnanci sú oprávnení odmietnuť použitie karty pri nákupe, ak u držiteľa karty je dôvodné podozrenie, že ním vykonané nákupy nie sú určené na jeho osobnú spotrebu, prípadne na osobnú spotrebu členov jeho domácnosti (najmä s ohľadom na objem nákupov).

4.5 Držiteľ karty musí ním nazbierané body využiť do 365 kalendárnych dní odo dňa ich pripísania na kartu; v opačnom prípade budú nevyužité body vymazané bez náhrady po uplynutí 365 kalendárnych dní odo dňa ich pripísania na kartu.

V. Zánik Vernostného programu

5.1 Vernostný program môže prevádzkovateľ zrušiť, avšak s tým, že držitelia kariet budú o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu informovaní tak, aby sa im umožnil časový priestor pre využitie doposiaľ nazbieraných bodov. Forma a spôsob informovania držiteľov kariet budú určené prevádzkovateľom Vernostného programu, minimálne však bude tento oznam dostupný a zverejnený v lekárňach zapojených do Vernostného programu, ako aj na webovej stránke vernostnyprogram.partner.sk (prevádzkovateľ upozorňuje, že adresné informovanie držiteľov kariet doručením písomnej informácie jednotlivým držiteľom nie je povinné). Ak si držiteľ karty do termínu účinnosti zrušenia Vernostného programu nazbierané body nevyčerpá, nebude mať nárok na akúkoľvek peňažnú náhradu či inú peňažnú kompenzáciu.

VI. Strata, odcudzenie a platnosť vernostnej karty

6.1 V prípade straty alebo odcudzenia karty bude držiteľovi karty na základe žiadosti o opätovné vydanie karty vydaná nová karta bezplatne. Žiadosť o opätovné vystavenie karty ako aj oznámenie o jej strate resp. odcudzení držiteľ zrealizuje písomne na e-mailovú adresu: info@partner.sk. Nahlásiť stratu alebo odcudzenie môže držiteľ vykonať aj priamo v lekárni, pričom mu bude na základe jeho údajov vystavená bezplatne nová karta. Na novú kartu bude držiteľovi pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku bodov stratenej alebo odcudzenej karty a pôvodná karta bude zablokovaná. Pri vybavovaní tejto žiadosti môže byť držiteľ z hľadiska jeho vlastnej ochrany požiadaný o potvrdenie totožnosti, a to napr. nahliadnutím Zamestnanca do dokladov alebo uvedením osobných údajov, ktoré uviedol v pôvodnej žiadosti .

6.2 Prevádzkovateľ si v prípade odôvodneného podozrenia, že došlo k porušeniu týchto VOP, predovšetkým pri získavaní bodov za nákupy, vyhradzuje právo kartu zablokovať alebo zrušiť.

6.3 Prevádzkovateľ kartu zruší, ak nebola použitá pri nákupe v lekárni združenia PARTNER dlhšie ako 3 roky.

6.4 Každý držiteľ karty môže kedykoľvek svoju účasť vo Vernostnom programe zrušiť zaslaním písomnej žiadosti, obsahom ktorej je žiadosť o zrušenie jeho účasti vo Vernostnom programe, na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo odovzdaním podpísanej žiadosti alebo odovzdaním Vernostnej karty v ktorejkoľvek lekárni združenia PARTNER zapojenej do Vernostného programu. Vernostná karta stratí platnosť aj v prípade, ak jej držiteľ písomne odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely Vernostného programu, nakoľko plnenie z tohto programu už nebude možné.

6.5 V prípade zániku účasti držiteľa vo Vernostnom programe z akéhokoľvek dôvodu vyššie nebude môcť byť držiteľovi poskytnutá žiadna peňažná ani nepeňažná náhrada za nazbierané a nevyužité body.

VII. Ochrana osobných údajov


Informácia o spracovávaní osobných údajov

Zapojenie sa do Vernostného programu a s tým súvisiace poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zákonnou povinnosťou, je založené len na Vašom rozhodnutí a je výlučne dobrovoľné. Rovnako je dobrovoľné aj používanie vernostnej karty pri nakupovaní v lekárňach PARTNER.

Prevádzkovateľom je spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO 34 142 941.

Osobné údaje dotknutých osôb zapojených do Vernostného programu budú spracovávané manuálne aj automatizovanými prostriedkami v informačnom systéme „Vernostný program PARTNER“, prípadne tiež v informačnom systéme „PARTNER Marketing“ za podmienky, že s tým dotknutá osoba vyjadrila osobitný súhlas.

Za správnosť údajov poskytnutých do informačného systému zodpovedá osoba, ktorá údaje poskytla.

Právnym základom spracovávania osobných údajov je dobrovoľný súhlas žiadateľa ako dotknutej osoby v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR).

Osobné údaje môžu byť pre účely Vernostného programu a priameho marketingu spracovávané aj za pomoci sprostredkovateľov spracovávajúcich osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ktorými sú najmä lekárne združenia PARTNER zapojené do Vernostného programu:

Lekáreň CENTRUM,Snina, Strojárska 2526/100/, Snina 06901, IČO: 31303323

Lekáreň PERLA, Bratislava, Mierová 27 , Bratislava 82105, IČO: 50749391

Lekáreň SCORPIO, Rozhanovce, Školská 500/12 , Rozhanovce 04442, IČO: 31689108

Lekáreň HOREC, Čaňa, Jarná 902 , Čaňa 04414, IČO: 31689108

Lekáreň DANKA, Hlohovec, SNP 19 , Hlohovec 92001, IČO: 51318512

Lekáreň Centrum, Stupava, Hlavná 29 , Stupava 90031, IČO: 44942486

Lekáreň SOPHIA, Ružomberok, Plavisko 7 , Ružomberok 03401, IČO: 46789499

Lekáreň Prof.ThDr.Hlaváča Štefana, Trenčín, Kubranská 136/98 , Trenčín 91101, IČO: 36337846

Lekáreň ACTIS, Hlohovec, Námestie sv. Michala 16 , Hlohovec 92001, IČO: 31427154

Lekáreň U Spasiteľa, Košice, Národná trieda 56 , Košice 04001, IČO: 47611006

Lekáreň APIA, Lipt. Mikuláš, Nám. osloboditeľov 18 , Liptovský Mikuláš 03101, IČO: 00622826

Lekáreň VALERIANA, Žarnovica, SNP 22 , Žarnovica 96681, IČO: 31618464

Lekáreň EZOTERIKA, Tešedíkovo, Tešedíkovo 735 , Tešedíkovo 92582, IČO: 47446960

Lekáreň FLOS TILIA, Sereď, Spádová 1143 , Sereď 92601, IČO: 34110275

Lekáreň U ŠKORPIÓNA,Zlaté Moravce, Bernolákova 2042/24/, Zlaté moravce 95301, IČO: 35928484

Lekáreň Anežka, Bratislava, Pavlovičova 3325/3/, Bratislava 82104, IČO: 52409279

Lekáreň U KOZMU A DAMIANA, Bratislava, M. Sch. Trnavského 8/, Bratislava 84102, IČO: 47178957

Lekáreň FARMÁCIA, Trnava, Zelený kríčok 1D/, Trnava 91701, IČO: 47575981

Lekáreň KARLOVKA, Bratislava, Nám.Sv.Františka 6/, Bratislava 84104, IČO: 35909218

Lekáreň SALVATOR, Senec, Lichnerova 24/, Senec 90301, IČO: 36344214

Lekáreň Danica pobočka, Dobrá Niva, Slávikova 17/, Dobrá Niva 96261, IČO: 47741341

Lekáreň Na križovatke, Sereď, Cukrovarská 3034/, Sereď 92601, IČO: 53074751

Lekáreň MEDCENTRUM MEDIKA, Žilina, J. Milca 33/, Žilina 01001, IČO: 36350214

Lekáreň HELIOS, Banská Štiavnica, Dolná 3/, Banská Štiavnica 96900, IČO: 36647659

Lekáreň Na Rákócziho ulici, Komárno, Rákócziho 3125/, Komárno 94501, IČO: 36673269

Lekareň Mellisa, Horná Streda, Horná Streda 119/, Horná Streda 91624, IČO: 36277827

Lekáreň CENTRUM, Martin, Martin 5585/37/, Martin 03601, IČO: 46377573

Lekáreň Kriváň´, Kriváň, Kriváň 439/, Kriváň 96204, IČO: 53189698

Lekáreň Ambrosia, Gabčíkovo, Športová 583/, Gabčíkovo 93005, IČO: 36833801

Lekáreň Danica, Zvolen, Sokolská 275/1/, Zvolen 96001, IČO: 47741341

Lekáreň Veča, Šaľa, Lúčna 2229/1B/, Šaľa 92705, IČO: 53354303

Lekáreň Adria, Stará Ľubovna, Obrancov mieru 510/3/, Stará Ľubovňa 06401, IČO: 50714368

Lekáreň u Angely, Banská Bystrica, Námestie Ludvika Svobodu 1/, Banská Bystrica 97417, IČO: 51071053

Lekáreň v Terno EUROPA SC, Na Troskách 25/, Banská Bystrica 97401, IČO: 47687541

Lekáreň SALUS, Michalovce, Štefánikova 76/, Michalovce 07101, IČO: 47754168

Lekáreň MAGNÓLIA, Bratislava, Trojičné námestie 6/, Bratislava 82106, IČO: 35735341

Lekáreň LÚČ, Humenné, 1. mája 22/, Humenné 06601, IČO: 36363511

Lekáreň Štúrova, Ľudovíta Štúra 1774/2/, 96001, IČO: 46965386

Lekáreň PRI NEMOCNICI, Tatranské námestie 7/, Poprad 05801, IČO: 36510858

Nemocničná lekáreň prac. Bratislava, Satinského 7770/1/, Bratislava 81108, IČO: 44570783

Lekáreň NA JUHU, Okružná 30/, Rožňava 04801, IČO: 47925914

Lekáreň Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1/, 81108, IČO: 44570783

Lekáreň NERIUM, Vráble, Krátka 4/, Vráble 95201, IČO: 31140688

Lekáreň sv. Michala, Námestovo, Hviezdoslavova 45/, Námestovo 02901, IČO: 51400324

LÁB; Láb, Láb 282/, Láb 90067, IČO: 35907843

Lekáreň Sv. Michala; Záhorská Ves, Hlavná 29/184/, Záhorská Ves 90065, IČO: 36637441

Lekáreň CYRILA A METODA, Vrútky, 1. čsl. brigády 3231/, Vrútky 03607, IČO: 44483643

Lekáreň ZDRAVIE, Malacky, Ľ. Fullu 5274/, Malacky 90101, IČO: 35907843

Lekáreň Papradno pobočka, Papradno 1515/, Papradno 01813, IČO: 0

Lekáreň Levočská,Prešov, Levočská 11/, Prešov 08001, IČO: 52572013

Lekáreň pri Aréne, Košice, Žižkova 3836/1/, Košice 04001, IČO: 47035251

Lekáreň V KRUHU, Bratislava, Lotyšská 1/, Bratislava 82106, IČO: 44470291

Pobočka Lekárne Sv. Michala, Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 90/, Plavecký Štvrtok 90068, IČO: 36637441

Lekáreň Cyrila a Metoda, s.r.o. -, Turany, Komenského 1120/, Turany 03853, IČO: 44483643

Lekáreň SVIT,SVIT, Štúrova 275/86/, 05921, IČO: 47665939

RODINNÁ LEKÁREŇ,Slanec, Hlavná 491/132/, Slanec 04417, IČO: 53551303

Lekáreň PETRA - FARM, Hollého 2/, Pezinok 90201, IČO: 31592686

Lekáreň PETRA - FARM pobočka, Krátka 548 548/, Vysoká pri Morave 90066, IČO: 31592686

Lekáreň MINERVA, Jelenec, Hlavná 73/, Jelenec 95173, IČO: 34001417

Fakultná NsP Žilina - nem.lekáreň, Žilina, Vojtecha Spanyola 43/, Žilina 01207, IČO: 17335825

Lekáreň VIVA, Stará Ľubovňa, Mierová 94/, Stará Ľubovňa 06401, IČO: 50915681

Lekáreň VERBENA; Košice, Učňovská 2/, Košice 04015, IČO: 44947178

Fakultná NsP Žilina - nem.lekáreň, Žilina, Vojtecha Spanyola 43/, Žilina 01207, IČO: 17335825

Lekáreň ZELENÁ FARMÁCIA, Bratislava, Uzbecká 20/A/, Bratislava 82106, IČO: 35792060

Lekáreň FARMÁCIA, Žilina, Vojtecha Spanyola 43/, Žilina 01207, IČO: 17335825

Lekáreň KU GYMNÁZIU, Bánovce nad Bebravou, Radlinského 577/9/, Bánovce nad Bebravou 95701, IČO: 36345571

Lekáreň THY-PHA, Nesvady, Obchodná 9/, Nesvady 94651, IČO: 35608421

Lekáreň Iris, Martin, A. Stodolu 28/, Martin 03601, IČO: 52797384

Lekáreň Salix, Tlmače, Námestie odborárov 12/, Tlmače 93528, IČO: 46442146

Lekáreň Lomnica, Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 05960/86, Tatranská Lomnica 05960, IČO: 33090092

TURČIANSKA LEKÁREŇ, Turčianske Teplice, Turčianske Teplice 544/140/, Turčianske Teplice 03901, IČO: 36776203

Lekáreň ČACHTICKÁ,Čachtice, Malinovského 425/, Čachtice 91621, IČO: 34001701

Lekáreň CALENDULA pobočka, Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 224/, Zborov nad Bystricou 02303, IČO: 36754820

Lekáreň ELNED, Zvolen, Ľ.Štúra 54/, Zvolen 96001, IČO: 46483543

Lekáreň APOTEKA, Martin, M. R. Štefánika 27/, Martin 03601, IČO: 47347988

Lekáreň BELLA VITA, Beluša, Štúrova 2454/, Beluša 01861, IČO: 47589051

Lekáreň LADE VITA, Ladce, Cementárska 164/, Ladce 01863, IČO: 47589051

Lekáreň ISKRA, Košice, Čordáková 2/, Košice 04023, IČO: 44307951

Lekáreň LAUDANUM, M.R.Štefánika 7/, Šurany 94201, IČO: 35951028

Lekáreň Park Anička, Košice, Pod Šiancom 1D , Košice 04001, IČO: 51131196

Lekáreň TILIA pharm, Šurany, SNP 1/, Šurany 94201, IČO: 35976683

Lekáreň PRAMEŇ, Sološnica, Sološnica 488/, Sološnica 90637, IČO: 45537127

Lekáreň PRAMEŇ, Kuchyňa, Kuchyňa 203/, Kuchyňa 90052, IČO: 45537127

Lekáreň GALA, ObZS , Holice na Ostrove 93034, IČO: 37493248

Lekáreň BELÁ, Cintorínska 66/40/, Belá nad Cirochou 06781, IČO: 47814985

Lekáreň PRI RADNICI, Bratislava, Istrijská 7088/8D/, Bratislava 84107, IČO: 35939338

Lekáreň PRI Stanici, Bratislava, Opletalova 12/, Bratislava 84107, IČO: 31758096

Lekáreň KLOKNER, Galanta, Hodská 385/, Galanta 92401, IČO: 31825630

PRVÁ SENECKÁ lekáreň, Senec, Lichnerova 84/, Senec 90301, IČO: 34002154

RODINNÁ LEKÁREŇ, Trebišov, Čsl. Armády 3724/, Trebišov 07501, IČO: 36598046

Lekáreň NA NÁMESTÍ, Spišská Nová Ves, Letná 65/58/, Spišská Nová Ves 05201, IČO: 36599077

Lekáreň VERBENA, Krátka 1/, Lozorno 90055, IČO: 31148786

Lekáreň CALENDULA, Čadca, Palárikova 2845/26a/, Čadca 02201, IČO: 36754820

Lekáreň APOTEKA, Žilina, Obežná 8777/, Žilina 01008, IČO: 47347961

Lekáreň ALIA, Šaľa, Budovateľská 32/, Šaľa 92700, IČO: 34121544

Lekáreň KRÁĽOVSKÁ, Skalica, Kráľovská 1/, Skalica 90901, IČO: 31841040

Lekáreň APIS, Košice, Uralská 3/, Košice 04012, IČO: 44085982

Lekáreň HERBA, Handlová, Okružná 5/A/, Handlová 97251, IČO: 51482266

Lekáreň PODHÁJ, Podháj, Jána Goliana 38/, Martin 03601, IČO: 36376281

Lekáreň APOTHEKA, Košice, Staničné námestie 11/, Košice 04001, IČO: 47619945

Lekáreň SANAMUS, Michalovce, Nám. osloboditeľov 1034/68/, Michalovce 07101, IČO: 36732141

Lekáreň ALFA, Prakovce, Prakovce 21/, Prakovce 05562, IČO: 36593290

Lekáreň ALOE, Poltár, Školská 748/13/, Poltár 98701, IČO: 45283281

Lekáreň KVAPKA ZDRAVIA, Kráľovský Chlmec, Nemocničná 2420/10/, Kráľovský Chlmec 07701, IČO: 36598381

Lekareň LIPA, Giraltovce, Duklianska 58/65/, Giraltovce 08701, IČO: 36500704

Lekareň U ZLATÉHO ORLA, Veľká Lomnica, Veľká Lomnica 673/39/, Veľká Lomnica 05952, IČO: 36465623

Lekáreň FORTUNA, Michalovce, Špitálska 1264/23/, Michalovce 07101, IČO: 36717762

Lekáreň ALTEANA, Sečovce, Dargovských hrdinov 137/8/, Sečovce 07801, IČO: 44078099

Lekáreň MAKOVICA, Zborov, Pod 100 lipami , Zborov 08633, IČO: 33967750

Lekáreň Kúpelná 2, Piešťany, Winterova 37/, Piešťany 92101, IČO: 50939131

Lekáreň Kúpeľná, Piešťany, Winterova 29/, Piešťany 92129, IČO: 35830832

Lekáreň U hada, Levoča, Námestie Majstra Pavla 13/, Levoča 05401, IČO: 52016897

Lekáreň M, Bánov, Školská 1/, Bánov 94101, IČO: 36363120

Lekáreň Viola, Rabča, Rabčická 3 329/, Rabča 02944, IČO: 00623024

Lekáreň U raka; Lučenec, Komenského 6742/, Lučenec 98401, IČO: 36700908

Lekáreň Harmónia, Detva, Záhradná 3323/26/, Detva 96212, IČO: 43797288

Lekáreň Regia, Lučenec, Železničná 172/13/, Lučenec 98401, IČO: 36645206

Lekáreň Na Námestí, Komjatice, Námestie A. Cabana 6/, Komjatice 94106, IČO: 46988483

Lekáreň Zlaté Klasy, Zlaté Klasy, Poštová 550/, Zlaté Klasy 93039, IČO: 36283151

Lekáreň Ina, Bratislava, Hodžovo námestie 4/, Bratislava 1 81106, IČO: 46837078

Lekareň Zdravie, varín, Námestie Sv.Floriána 1002/, Varín 01303, IČO: 36391654

Lekáreň Na juhu, Piešťany, Javorova 25/, Piešťanys 92101, IČO: 36662437

Lekáreň Ficaria, Královský Chlmec, Hlavná 717/174/, Kráľovský Chlmec 07701, IČO: 36597139

Lekáreň Anežka, Zákamenné, Zákamenné 39/, Zákamenné 02956, IČO: 51915073

Lekáreň Herbária, Brezová pod Bradlom, Budovateľská 1/, Brezová pod Bradlom 90613, IČO: 45849579

Lekareň Krajné, Krajné, Krajné 97/, Krajné 91616, IČO: 47061821

Lekáreň Muškát, Pezinok, Silvánová 33/, Pezinok 90201, IČO: 51709970

Lekáreň Nádej, Snina, Sládkovičova 300/, Snina 06901, IČO: 36693847

Lekáreň ZUZANA, Ružomberok, I. Houdeka 17B/, Ružomberok 03401, IČO: 47200154

Lekáreň Štvrtok, Štvrtok na Ostrove, Hlavná 4/12/, Štvrtok na Ostrove 93040, IČO: 36283151

Lekáreň KAMÉLIA, Cejkov, Dom služieb 334/, Cejkov 07605, IČO: 36598887

Lekáreň Svätého Jakuba, Michalovce, Gorkého 4/, Michalovce 07101, IČO: 41580044

Lekáreň sv. Martina, Kapušany, Na rínku 5/, Kapušany 08212, IČO: 36709174

Lekáreň Rozkvet, Snina, Študentská 1452/, Snina 06901, IČO: 47014881

Lekáreň MILLENIUM, Prešov, Raymanova 3/, Prešov 08001, IČO: 47137134

Lekáreň MILLENIUM, Petrovany, Petrovany 317/, Petrovany 08253, IČO: 47137134

Lekáreň SPERANSA, Chminianska Nová Ves, Chminianska Nová Ves 28/A/, Chminianska Nová Ves 08233, IČO: 36494518

Lekáreň Poľana, Hriňová, Jarmočná 1476/, Hriňová 96205, IČO: 44360797

Lekáreň U sv. Antona, Detva, Námestie SNP 1398/64/, Detva 96212, IČO: 31622011

Lekáreň na Rúbanisku, Lučenec, Rúbanisko II 77/, Lučenec 98403, IČO: 00627208

Lekáreň TILIA, Trebišov, Komenského 2137/65/, Trebišov 07501, IČO: 46914021

Lekáreň Vinbarg, Bardejov, J. Grešáka 10/, Bardejov 08501, IČO: 36611344

Lekáreň Adonai, Košice, Smetanova 773/2/, Košice 04001, IČO: 36660728

Lekáreň Medic, Sečovce, Obchodná 20/75/, Sečovce 07801, IČO: 36599051

Lekáreň Pharmacopola, Košice, Cesta pod Hradovou 13/A/, Košice 04001, IČO: 36054127

Lekáreň Park, Piešťany, Winterova 6/, Piešťany 92101, IČO: 34101331

Lekáreň V klinci, Námestovo, Hviezdoslavovo námestie 213/, Námestovo 02901, IČO: 36432687

Lekáreň Zlatý orol, Bytča, S. Sakalovej 151/, Bytča 01401, IČO: 43774571

Lekáreň Recept, Kremnica, Dolná 49/21/, Kremnica 96701, IČO: 36042536

Lekareň Orfeus, Raslavice, Toplianska 15/3/, Raslavice 08641, IČO: 36676179

Lekáreň Kamilka, Bežovce, Bežovce 111/, Bežovce 07253, IČO: 51730090

Lekáreň Centrum, Topolčany, Ľ. Štúra 2/, Topoľčany 95501, IČO: 35975521

Lekáreň Salix pobočka, Nová dedina, Nová Dedina 126/, Nová Dedina 93525, IČO: 46442146

Lekáreň CORRIB, Poprad, Levočská 26/A/, Poprad 05801, IČO: 52503895

Lekáreň PRI DIVADLE, Bratislava, Gorkého 3/, Bratislava 1 81101, IČO: 36805998

Lekáreň sv. Mikuláša, Domaniža, Domaniža 15/, Domaniža 81101, IČO: 50989201

Lekáreň Cyprián, Spišská Stará Ves, Spišská Stará Ves 151/, Spišská Stará Ves 06101, IČO: 34628151

Lekáreň Tri veže, Bratislava, Bajkalská 9/A/, Bratislava 3 83104, IČO: 35883359

Lekáreň SYNKA, Terchová, Sv. Martina 1360/67/, Terchová 01306, IČO: 36676624

Lekáreň SYNKA, Belá, Belá 779 779/, Belá 01305, IČO: 36676624

Lekáreň BETULA, Košice, Letná 11/45/, Košice 04001, IČO: 36178080

Lekáreň KRUŽLOV,Kružlov, Kružlov 144/, Kružlov 08604, IČO: 31301479

Lekáreň LINČIANSKA, Trnava, Limbová 7/, Trnava 91702, IČO: 36219193

Lekáreň MEDI-STAV, Michaľany, Nové sídlisko 331/, Michaľany 07614, IČO: 36586404

Lekáreň NOVOPHARM, Budkovce, Objekt Domu služieb 211/, Budkovce 07215, IČO: 43968619

Lekáreň ART, Košice, Čajakova 2/, Košice 04001, IČO: 43791760

Lekáreň Herba, Topoľčany, Pribinova 2300/5/, Topoľčany 95501, IČO: 36867560

Lekáreň Laborec, Košice, Povstania českého ľudu 3/, Košice 04022, IČO: 50420836

Lekáreň IMRO, Sena, Seňa 341/, Seňa 04458, IČO: 40848876

Lekáreň MÉDIA, Rimavská Sobota, B. Bartóka 1/, Rimavská Sobota 97901, IČO: 47700491

Lekáreň CÍFER, Cífer, Pavetitšova 37/, Cífer 91943, IČO: 36219193

Lekáreň MATRIX, Dunajská Streda, Veľkoblahovská 7333/44A/, Dunajská Streda 92901, IČO: 51856174

Lekáreň Kokava, Kokava nad Rimavicou, Kukučínova 404/45/, Kokava nad Rimavicou 98505, IČO: 51699982

Lekáreň na Bulvári, Žilina, A. Bernoláka 3722/54/, Žilina 01001, IČO: 51663139

Lekáreň U Zlatého hada, Zlaté Moravce, Župná 54/, Zlaté moravce 95301, IČO: 36535966


Ďalšími sprostredkovateľmi, s ktorými prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spolupracuje, sú aj

- Poskytovatelia IT služieb:

Cortex, a.s., U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 47125616

NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 30997763

Počítače a Programovanie s.r.o., Kuzmányho 22, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36005479

PharmaServis s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36536512

- Spoločnosti zabezpečujúce služby archivácie a registratúry podľa osobitného zákona najmä:

DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. , Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 440 398

Osobné údaje môžu byť na interné administratívne účely poskytnuté osobám patriacim do skupiny PHOENIX (najmä materskej spoločnosti PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG so sídlom v Nemecku).

Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do krajín mimo EÚ ani nebudú zverejňované. Osobné údaje nebudú poskytované na ďalšie spracovávanie iným osobám.

Osobné údaje budú spracovávané a využívané za účelom preverenia záujmu o vydanie vernostnej karty, vydania vernostnej karty, evidovania nákupov s použitím vernostnej karty, poskytovania zliav a výhod držiteľovi vernostnej karty a štatistického vyhodnocovania nákupného spotrebiteľského správania.

Pre účely Vernostného programu budú spracovávané osobné údaje žiadateľa uvedené v prihlasovacom formulári, číslo vernostnej karty, údaje, ktoré vyplynú z používania vernostnej karty, počet vernostných bodov a spôsob ich čerpania. V online účte (resp. pri online registrácii) môžete uviesť aj osobné údaje, ktoré nie sú povinné a nie sú podmienkou pre zapojenie sa do Vernostného programu či pre vydanie karty. Ak nám tieto údaje na základe svojho vlastného uváženia poskytnete, umožníte nám tým lepšie porozumieť Vašim potrebám a preferenciám, a tým Vám poskytovať kvalitnejšie služby a zaujímavé ponuky (tzv. profilovanie). Niektoré z týchto nepovinných údajov môžu vypovedať o Vašom zdravotnom stave, a teda môžu byť považované za citlivé osobné údaje. Ak nám tieto nepovinné údaje poskytnete, máme za to, že nám ich poskytujete dobrovoľne a teda tieto osobné údaje budeme spracovávať na právnom základe, ktorým je Váš dobrovoľný výslovný súhlas (čl.6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s výnimkou uvedenou v čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR).

Keďže pri použití vernostnej karty pri nákupe budú Vami zakúpené tovary zaznamenané na účet Vašej vernostnej karty, údaj o nákupe lieku, lieku na recept, výživového doplnku, kozmetiky, zdravotníckej pomôcky alebo iného sortimentu z lekárne môže za určitých okolností vypovedať o zdravotnom stave Vás alebo člena Vašej domácnosti a môže byť preto za určitých okolností považovaný za citlivý osobný údaj; prihlásením sa do Vernostného programu (a následným použitím Vašej vernostnej karty pri konkrétnom nákupe) výslovne súhlasíte so spracovávaním aj takýchto osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu platnosti Vašej vernostnej karty. Váš súhlas zanikne, ak nevyužijete vernostnú kartu po dobu viac ako 3 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v ktorejkoľvek lekárni združenia PARTNER alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu zrusit.vernost@partner.sk s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním. Odvolaním Vášho súhlasu nebude Vaša ďalšia účasť na Vernostnom programe objektívne možná. Po zániku alebo odvolaní Vášho súhlasu podľa tohto odseku budú tiež vymazané všetky údaje aj z Vášho online účtu.

Priamy marketing

Za predpokladu, že nám k tomu udelíte súhlas, Vám ako členovi Vernostného programu a zákazníkovi lekární PARTNER môže prevádzkovateľ zasielať marketingové ponuky a informácie o ponuke tovarov a služieb lekární PARTNER, o aktuálnych akciách, ako aj Vás osloviť s realizáciou iných marketingových aktivít a prieskumov lekární v združení PARTNER (ďalej len „marketingová komunikácia“). S cieľom prinášať výhodné ponuky zákazníkom adresne, môžu byť tieto ponuky vytvárané a zasielané aj na základe údajov (nákupov) vyplývajúcich z používania Vašej vernostnej karty, z údajov, ktoré ste uviedli pri registrácii ako aj z údajov nachádzajúcich sa na Vašom online účte (tzv. profilovanie). Marketingová komunikácia Vám môže byť zasielaná najmä prostredníctvom elektronickej pošty (formou e-mailového newslettru) alebo prostredníctvom sms/mms podľa toho, aké kontaktné údaje nám poskytnete.

Ak nám súhlas udelíte, kontaktné osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme za týmto účelom spracovávať po dobu, po ktorú trvá Vaša účasť vo Vernostnom programe. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov na účely marketingu, vrátane profilovania, a to v ktorejkoľvek lekárni združenia PARTNER alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu zrusit.vernost@partner.sk, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov pre účely priameho marketingu neznamená automaticky odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely Vernostného programu.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; k realizácii tohto práva môžete využiť Váš online účet, kde si môžete sami svoje osobné údaje priamo aktualizovať (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi; (v) namietať v prípadoch podľa čl. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

Dôležité kontakty: Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: dpo@phoenix.sk.

Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk .

Informácie o spracovávaní osobných údajov môžeme v čase aktualizovať, najmä ak sa zmenia právne predpisy alebo podmienky spracovávania osobných údajov, o čom Vás budeme vhodnou formou informovať. Aktuálnu verziu informácie o spracovávaní údajov nájdete vždy v každej lekárni združenia PARTNER alebo na stránke www.vernostnyprogram.partner.sk.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.2 Aktuálne platné znenie VOP, uverejnené na webových stránkach vernostnyprogram.partner.sk, sa môže líšiť od VOP, ktoré boli platné v čase, keď fyzická osoba požiadala o kartu. Odporúčame držiteľom karty informovať sa o zmenách a aktuálnom znení VOP v lekárňach zapojených do Vernostného programu PARTNER alebo na vyššie uvedených webových stránkach.

8.3 Prevádzkovateľ vernostného programu PARTNER je oprávnený kedykoľvek aktualizovať a meniť tieto VOP, pričom oznámenie o zmene bude zverejnené v každej lekárni zapojenej do programu PARTNER ako aj na web stránke vernostnyprogram.partner.sk. Zmeny VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na web stránke vernostnyprogram.partner.sk.

8.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu PARTNER nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke vernostnyprogram.partner.sk.