VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU PARTNER


Účasť na Vernostnom programe PARTNER je dobrovoľná a je založená výlučne na Vašom rozhodnutí. Predtým, ako sa rozhodnete do Vernostného programu PARTNER zapojiť, prečítajte si prosím informácie uvedené v tomto dokumente. Bez oboznámenia sa s týmito podmienkami a vyjadrenia súhlasu s nimi vstup do Vernostného programu PARTNER nie je možný.

Tieto Všeobecné podmienky Vernostného programu PARTNER (resp. ich prípadné aktualizované znenie) sú a budú počas trvania vernostného programu dostupné v každej verejnej lekárni patriacej do skupiny „PARTNER Váš rodinný lekárnik“ zapojenej do vernostného programu, ako aj na internetovej stránke vernostnyprogram.partner.sk.

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Vernostný program PARTNER je určený pre zákazníkov lekární patriacich do skupiny „PARTNER Váš rodinný lekárnik“ (ďalej len „skupina PARTNER“), ktoré sú zapojené do tohto zákazníckeho Vernostného programu PARTNER (ďalej len „Vernostný program“). Vernostný program je prevádzkovaný spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Vernostný program je program pripisovania, sledovania a vyhodnocovania bodov za nákupy držiteľov vernostných kariet PARTNER vo verejných lekárňach v združení PARTNER, uvedených v zozname lekární v Informáciách o spracúvaní osobných údajov na www.vernostnyprogram.partner.sk/privacy, ktorý umožňuje čerpanie výhod pre držiteľov vernostných kariet PARTNER.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), upravujú postup prevádzkovateľa Vernostného programu a záujemcu o vydanie vernostnej karty PARTNER pri žiadosti o registráciu do Vernostného programu, pravidlá Vernostného programu a práva a povinnosti vo vzťahu medzi prevádzkovateľom Vernostného programu a držiteľmi vernostnej karty PARTNER.

II. Účasť na vernostnom programe

2.1 Vernostná karta PARTNER (ďalej len „karta“) je karta, ktorá bude na požiadanie poskytnutá zákazníkovi bezplatne. Na kartu sa zaznamenávajú údaje o jednotlivých nákupoch jej držiteľa a táto karta oprávňuje jej držiteľa na čerpanie výhod vo verejných lekárňach v združení PARTNER zapojených do Vernostného programu.

2.2 Za výhody sa považujú odmeny/zľavy poskytnuté zákazníkovi v percentách, v eurách alebo v bodoch navyše. Karta je neprenosná a výhody držiteľa karty môžu byť uplatnené len pri jej predložení. Karta je majetkom prevádzkovateľa Vernostného programu a je použiteľná v ktorejkoľvek verejnej lekárni skupiny PARTNER, ktorá je súčasťou Vernostného programu. Zoznam týchto lekární je uvedený v Informáciách o spracúvaní osobných údajov na stránke www.vernostnyprogram.partner.sk/privacy. Prevádzkovateľ Vernostného programu nezodpovedá za zneužitie karty alebo za zneužitie osobných údajov uvedených na karte v prípade jej straty alebo odcudzenia držiteľovi karty. Každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie karty, je oprávnená byť držiteľom iba jednej karty.

2.3 Držiteľom karty sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov, a

b) riadne vyplní prihlášku alebo online prihlasovací formulár do Vernostného programu postupom podľa bodu 2.4. týchto VOP.

2.4 Prihlášku do Vernostného programu je možné podať nasledovnými spôsobmi:

a) osobne v lekárni skupiny PARTNER zapojenej do Vernostného programu; zákazníkovi bude v takomto prípade vydaná karta osobne priamo vo verejnej lekárni skupiny PARTNER pri podaní prihlášky.

b) registrácia do Vernostného programu je možná aj na webovej adrese vernostnyprogram.partner.sk (ďalej len „registrácia online“), kde zákazník môže vyplniť registračné údaje a prihlásiť sa tak do Vernostného programu. Po vyplnení online prihlášky bude zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu doručený tzv. aktivačný e-mail. Registráciu formou online je potrebné potvrdiť kliknutím na odkaz uvedený v aktivačnom e-maile, a to do 14 dní odo dňa doručenia aktivačného e-mailu; v opačnom prípade nebude online prihláška prijatá, zákazník sa nestane členom Vernostného programu a údaje zadané zákazníkom pri online registrácii budú po uplynutí lehoty 14 dní vymazané. Po potvrdení online registrácie bude zákazníkovi doručený potvrdzovací e-mail so sumárom osobných údajov, informáciou o spracúvaní osobných údajov, ako aj udelenými súhlasmi so spracúvaním osobných údajov a kódom pre spárovanie online účtu k vernostnej karte. Zákazník pri online registrácii obdrží e-mailom svoju virtuálnu vernostnú kartu a online registrácie je tým úspešne ukončená.

Prihlášky so zjavne nesprávnymi alebo nekompletnými údajmi, nebudú považované za riadne podané a nebudú akceptované. Ak žiadateľovi bude napriek tomu karta vydaná, táto karta bude zablokovaná a jej držiteľ bude povinný ju vrátiť do ktorejkoľvek lekárne PARTNER. Neúplná prihláška (s nevyplnenými všetkými povinnými údajmi) alebo so zjavne nesrpávnymi údajmi bude bezodkladne zoskartovaná.

2.5 Online účet. Každému zákazníkovi, ktorý sa prihlásil do Vernostného programu, či už osobne formou odovzdania papierovej prihlášky alebo registráciou online, bude vytvorený online účet, na ktorom budú evidované osobné údaje zákazníka/držiteľa karty, číslo jeho vernostnej karty, informácie o realizovaných nákupoch, za ktoré sa prideľujú body, ako aj o získaných bodoch. V online účte sa bude nachádzať aj bonusový katalóg podľa čl. IV týchto VOP, ako aj možnosti čerpania bodov, ktoré držiteľ karty už nazbieral. Účelom online účtu je uľahčiť prístup držiteľom kariet k ich osobným údajom a tiež poskytnúť im pohodlný prehľad o možnosti čerpania nazbieraných bodov.

Aby zákazník/držiteľ karty mohol online účet využívať, je potrebné tento online účet aktivovať.

Pri online registrácii do Vernostného programu prebehne aktivovanie online účtu automaticky kliknutím zákazníka na odkaz uvedený v aktivačnom e-maile, ktorý bude zákazníkovi zaslaný po online registrácii.

Pri osobnej registrácii formou podania papierovej prihlášky v lekárni bude držiteľovi karty na jeho e-mailovú adresu zadanú pri registrácii zaslaný informačný e-mail o tom, že mu bol online účet vytvorený, pričom pre jeho aktiváciu bude potrebné kliknúť na odkaz uvedený v predmetnom e-maile. Aktivovanie online účtu pri držiteľoch karty, ktorí sa do Vernostného programu zapojili osobnou registráciou formou podania papierovej prihlášky v lekárni, nie je podmienkou používania vernostnej karty.

2.6 Zamestnanci verejnej lekárne skupiny PARTNER (ďalej len „Zamestnanci“) sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorej vydávajú novú kartu, ako aj osoby, ktorá kartu predložila pri nákupe, najmä ak majú dôvodné podozrenie, že karta bude použitá inou osobou, ako držiteľom karty. Držiteľ karty je v takomto prípade povinný preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom totožnosti (pas, vodičský preukaz, kartička poistenca). Zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať.

2.7 Ak osoba, ktorá kartu predložila alebo o ňu požiadala, odmietne preukázať svoju totožnosť alebo po preukázaní totožnosti sa preukáže, že osoba, ktorá kartu predložila, nie je totožná s držiteľom karty, Zamestnanci sú oprávnení odmietnuť poskytnutie alebo použitie takejto karty. Karta môže byť zadržaná, ak ju predloží iná osoba, ako držiteľ karty a tiež ak je karta evidovaná ako stratená alebo odcudzená.

2.8 Karta sa aktivuje pri prvom nákupe vo verejnej lekárni združenia PARTNER.

III. Podmienky pripisovania bodov na kartu

3.1 Z nákupu voľno predajného sortimentu lekárne zapojenej do Vernostného programu sa za každé 0,01 € s DPH pripíše na kartu 0,01 bodu.


3.2 Za voľnopredajný sortiment sa považuje sortiment ponúkaný v konkrétnej lekárni skupiny PARTNER s výnimkou

a) liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis,

b) liekov, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov, ak sú aspoň čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia,

c) individuálne pripravovaných liekov,

d) zdravotníckych pomôcok, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, ak sú aspoň čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia,

e) dietetických potravín, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných dietetických potravín, ak boli aspoň čiastočne uhradené z verejného zdravotného poistenia, a

f) dojčenskej výživy v rozsahu, v ktorom príslušné právne predpisy obmedzujú poskytovanie zľavy z jej ceny.


3.3 Prevádzkovateľ môže na základe vlastného uváženia poskytnúť vyšší počet bodov na vybrané portfólio produktov lekárne zapojenej do Vernostného programu.

3.4 Prevádzkovateľ môže poskytnúť určitý počet bodov aj ako odmenu za iný výkon ako nákup voľno predajného sortimentu (napríklad forma odmeny v súťaži na sociálnych sieťach, vyplnenie doplnkových registračných údajov v online účte a pod.). Pri online registrácii resp. v online účte môže prevádzkovateľ udeliť určitý počet bodov aj za poskytnutie osobných údajov, ktorých uvedenie je dobrovoľné – v takomto prípade bude počet príslušných bodov, ktoré je možné získať, uvedený priamo pri online registrácii/v online účte.

IV. Čerpanie bodov z karty

4.1 Body pripísané na kartu oprávňujú držiteľa karty k nákupu zvýhodneného sortimentu z bonusového katalógu, ktorý obsahuje prevádzkovateľom určený voľne predajný sortiment (neviazaný na lekársky predpis, lekársky poukaz alebo na veterinárny lekársky predpis), pričom tento tovar a lieky nie sú ani čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. Počet a druh produktov v katalógu určuje prevádzkovateľ. Katalóg produktov je zverejnený na webovej adrese vernostnyprogram.partner.sk a je tiež dostupný v lekárňach zapojených do Vernostného programu. Každý produkt v katalógu je možné zaplatiť zníženou hodnotou bežnej ceny v eurách a doplatkom v určenej hodnote bodov. Znížená cena v eurách a bodový doplatok je určený v katalógu a pri každom produkte individuálne.

4.2 Bonusový katalóg sa vydáva vždy na obdobie jedného kalendárneho roka, pričom sezónne môže byť obohatený o mimoriadne ponuky platné na skrátené obdobie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pridávať a uberať produkty z bonusového katalógu kedykoľvek v priebehu platnosti katalógu.

4.3 Vernostnú kartu je možné použiť iba spôsobom, ktorý upravujú tieto VOP. Za nepoužité body z vernostnej karty nie je možné požadovať peňažné alebo nepeňažné náhrady. Výhody vyplývajúce z vernostnej karty nie sú právne vymáhateľné.

4.4 Zamestnanci sú oprávnení odmietnuť použitie karty pri nákupe, ak u držiteľa karty je dôvodné podozrenie, že ním vykonané nákupy nie sú určené na jeho osobnú spotrebu, prípadne na osobnú spotrebu členov jeho domácnosti (najmä s ohľadom na objem nákupov).

4.5 Držiteľ karty musí ním nazbierané body využiť do 365 kalendárnych dní odo dňa ich pripísania na kartu; v opačnom prípade budú nevyužité body vymazané bez náhrady po uplynutí 365 kalendárnych dní odo dňa ich pripísania na kartu.

4.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím karty, ktorá bola stratená, odcudzená alebo ktorú držiteľ karty poskytol do držby tretej osobe. Škodou sa rozumie najmä odčítanie bodov z karty alebo odčerpanie iných výhod z nej. To neplatí v prípade odcudzenia alebo straty, ak jej zneužitie nastalo až po tom, čo strata alebo odcudzenie bolo riadne nahlásené Prevádzkovateľovi držiteľom karty v zmysle týchto VOP.

V. Zánik členstva vo Vernostnom programe

5.1 Vernostný program alebo členstvo držiteľa vernostnej karty môže prevádzkovateľ zrušiť podľa svojho uváženia, avšak s tým, že držitelia kariet budú o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu informovaní tak, aby sa im umožnil časový priestor pre využitie doposiaľ nazbieraných bodov. Forma a spôsob informovania držiteľov kariet budú určené prevádzkovateľom Vernostného programu, minimálne však bude tento oznam dostupný a zverejnený v lekárňach zapojených do Vernostného programu, ako aj na webovej stránke vernostnyprogram.partner.sk (prevádzkovateľ upozorňuje, že adresné informovanie držiteľov kariet doručením písomnej informácie jednotlivým držiteľom nie je povinné). Ak si držiteľ karty do termínu účinnosti zrušenia Vernostného programu nazbierané body nevyčerpá, nebude mať nárok na akúkoľvek peňažnú náhradu či inú peňažnú kompenzáciu.

VI. Strata, odcudzenie a platnosť vernostnej karty

6.1 V prípade straty alebo odcudzenia karty bude držiteľovi karty na základe žiadosti o opätovné vydanie karty vydaná nová karta bezplatne. Žiadosť o opätovné vystavenie karty ako aj oznámenie o jej strate resp. odcudzení držiteľ zrealizuje písomne na e-mailovú adresu: info@partner.sk. Nahlásiť stratu alebo odcudzenie môže držiteľ vykonať aj priamo v lekárni, pričom mu bude na základe jeho údajov vystavená bezplatne nová karta. Na novú kartu bude držiteľovi pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku bodov stratenej alebo odcudzenej karty a pôvodná karta bude zablokovaná. Pri vybavovaní tejto žiadosti môže byť držiteľ z hľadiska jeho vlastnej ochrany požiadaný o potvrdenie totožnosti, a to napr. nahliadnutím zamestnanca príslušnej lekárne zo skupiny PARTNER do dokladov alebo uvedením osobných údajov, ktoré uviedol v pôvodnej žiadosti.

6.2 Prevádzkovateľ si v prípade odôvodneného podozrenia, že došlo k porušeniu týchto VOP, predovšetkým pri získavaní bodov za nákupy, vyhradzuje právo kartu zablokovať alebo zrušiť.

6.3 Prevádzkovateľ kartu zruší, ak nebola použitá pri nákupe v lekárni skupiny PARTNER dlhšie ako 3 roky.

6.4 Každý držiteľ karty môže kedykoľvek svoju účasť vo Vernostnom programe zrušiť zaslaním písomnej žiadosti, obsahom ktorej je žiadosť o zrušenie jeho účasti vo Vernostnom programe, na adresu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu zrusit.vernost@PARTNER.sk alebo odovzdaním podpísanej žiadosti alebo odovzdaním Vernostnej karty v ktorejkoľvek lekárni skupiny PARTNER zapojenej do Vernostného programu. Vernostná karta stratí platnosť aj v prípade, ak jej držiteľ písomne odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely Vernostného programu, nakoľko plnenie z tohto programu už nebude bez súhlasu so spracúvaním osobných údajov možné.

6.5 V prípade zániku účasti držiteľa vo Vernostnom programe z akéhokoľvek dôvodu vyššie nebude môcť byť držiteľovi poskytnutá žiadna peňažná ani nepeňažná náhrada za nazbierané a nevyužité body.


VII. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú v osobitnom dokumente dostupnom na www.vernostnyprogram.partner.sk/privacy a taktiež v každej lekárni skupiny PARTNER, v ktorom nájdete aj aktuálny zoznam lekární v skupine PARTNER.


 

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.2 Aktuálne platné znenie VOP, uverejnené na webových stránkach vernostnyprogram.partner.sk, sa môže líšiť od VOP, ktoré boli platné v čase, keď fyzická osoba požiadala o kartu. Odporúčame držiteľom karty informovať sa o zmenách a aktuálnom znení VOP v lekárňach zapojených do Vernostného programu PARTNER alebo na vyššie uvedených webových stránkach.

8.3 Prevádzkovateľ Vernostného programu je oprávnený kedykoľvek aktualizovať a meniť tieto VOP, pričom oznámenie o zmene bude zverejnené v každej lekárni zapojenej do programu PARTNER ako aj na web stránke vernostnyprogram.partner.sk. Zmeny VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na web stránke vernostnyprogram.partner.sk.

8.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu PARTNER nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke vernostnyprogram.partner.sk.

Aktualizované ku dňu: 1.3.2022